• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдээлэл
  • Зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
  • Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл
  • Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан
  • Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт

Нэр Хавсралт Он
2016 оны 5-р сар Татах 2016
2016 оны 2-р сар Татах 2016

Нэр Хавсралт Он
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 10-р сарын 05) Тушаал А/63 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 09-р сарын 28) Тушаал А/62 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 09-р сарын 04) Тушаал А/56 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 08-р сарын 24) Тушаал А/55 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 08-р сарын 22) Тушаал А/53 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 08-р сарын 15) Тушаал А/52 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 08-р сарын 04) Тушаал А/51 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 07-р сарын 26) Тушаал А/50 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 07-р сарын 26) Тушаал А/49 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 07-р сарын 18) Тушаал Б/53 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 06-р сарын 14) Тушаал А/43 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 06-р сарын 13) Тушаал А/42 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 06-р сарын 07) Тушаал А/40 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 06-р сарын 05) Тушаал А/39 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 05-р сарын 30) Тушаал А/38 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 05-р сарын 30) Тушаал А/37 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 05-р сарын 30) Тушаал А/36 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 05-р сарын 15) Тушаал А/34 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 05-р сарын 12) Тушаал А/33 Татах 2017
Улаан эст оношлуур нийлүүлэх гэрээ Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 05-р сарын 02) Тушаал А/31 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 04-р сарын 21) Тушаал Б/33 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 04-р сарын 20) Тушаал А/26 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 04-р сарын 19) Тушаал А/25 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 03-р сарын 28) Тушаал А/20 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 03-р сарын 28) Тушаал А/19 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 03-р сарын 27) Тушаал А/18 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 03-р сарын 27) Тушаал А/17 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 03-р сарын 16) Тушаал Б/15 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 03-р сарын 10) Тушаал А/14 Татах 2017
Тэжээлт орчин, химийн бодис, праймер урвалж нийлүүлэх гэрээ Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 02-р сарын 24) Тушаал А/12 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 02-р сарын 17) Тушаал А/10 Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2017 оны 01-р сарын 25) Тушаал А/02 Татах 2017
Оношилгооны цомог нийлүүлэх гэрээ Татах 2017
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 12-р сарын 19) Тушаал А/86 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 10-р сарын 21) Тушаал Б/91 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 9-р сарын 28) Тушаал 64 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 9-р сарын 28) Тушаал 63 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 9-р сарын 28) Тушаал 62 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 8-р сарын 30) Тушаал А/58 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 8-р сарын 11) Тушаал А/57 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 6-р сарын 28) Тушаал А/54 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 5-р сарын 17) Тушаал А/44 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 4-р сарын 14) Тушаал А/27 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 4-р сар) Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 3-р сарын 29) Тушаал А/19 Татах 2016
Хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (2016 оны 1-р сарын 25) Тушаал А/03 Татах 2016

Нэр Хавсралт Он
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2017 оны 4 сар) Татах 2017
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2017 оны 2 сар) Татах 2017
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 11 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 10 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 9 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 6 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 5 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 3 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2016 оны 2 сар) Татах 2016
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2015 оны 12 сар) Татах 2015
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2015 оны 7-11 сар) Татах 2015
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж, тэтгэвэр (2015 оны 1-6 сар) Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын зөвлөмжийн биелэлт Татах 2017
2015 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын зөвлөмжийн биелэлт Татах 2016
2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын зөвлөмжийн биелэлт Татах 2015
2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөгөө Татах 2014

Нэр Хавсралт Он
Орон тоо, бүтэц (2016) Татах 2016
Орон тоо, бүтэц (2015) Татах 2015

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter