Биоүйлдвэрлэлийн лаборатори нь микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх дараах тэжээлт орчнуудыг үйлдвэрлэж байна.

Тэжээлт орчны нэр Хэмжих нэгж 1 литрийн үнэ (төг)
Үндсэн тэжээлт орчин
1 Мартены үндсэн уусмал л 3000
2 Мартены шөл л 19175
3 Мартены  хагас шингэн агар – 0.3% л 19500
4 Мартены  хагас шингэн агар – 0.7% л 19700
5 Мартены агар  (тарваган тахал) л 22460
6 Мартены агар (холер) л 21415
7 Махны ус л 3850
8 Мах пептоны шөл л 7510
9 Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.2% л 7710
10 Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.3% л 7820
11 Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.7% л 8280
12 Мах пептоны агар л 9710
13 Мах пептон элэгний  шөл ( Китт-Тароццийн орчин) л 12600
14 Пептоны ус-1% л 5000
15 Пептоны ус-10% л 11270
16 Хоттингерийн үндсэн уусмал л 17300
17 Хоттингерийн шөл л 8270
18 Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.15% л 8430
19 Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.3% л 8600
20 Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.7% л 9040
21 Хоттингерийн агар л 10000
22 Шүлтлэг шөл л 7510
23 Шүлтлэг агар л 9710
24 Элэгний ус л 2350
25 Элэгний шөл л 13600
26 Элэгний агар л 15800
Сонгомол болон ялган оношлох тэжээлт орчин
1 Amies transport medium with charcoal л 11800
2 Anaerobic agar л 14500
3 Bacillus cereus agar л 36340
4 B.C.G-Dextrose Hi veg agar л 48300
5 Bile peptone transport medium л 14300
6 Bismuth sulfite agar л 30000
7 Brain Heart infusion agar л 17570
8 Brilliance Bacillus cereus agar л 40000
9 Bromocresol purple broth л 8000
10 Burkholderia Cepacia agar base л 37280
11 Christensens agar  (Urea agar) л 9230
12 Endo agar base л 8730
13 Fastidious anaerobe agar л 11700
14 FTA Hemagglutination buffer л 3420
15 FLETCHR Leptospira hiveg medium л 8830
16 GC agar л 23900
17 Hi Crome Listeria agar modified л 48400
18 Kligler iron agar л 14600
19 LB agar л 15800
20 LB- broth л 9400
21 Leptospira medium л 14200
22 Liquid agar л 6600
23 Listeria selective agar л 39900
24 MacCoy’s 5A medium л 70290
25 MacConkey agar л 10800
26 MacConkey broth (neutral red ) л 8300
27 Milis Salivarius agar л 29000
28 Moeller Decarboxylase broth ( arginine ) л 19400
29 Moeller Decarboxylase broth (ornitine) л 19400
30 Moeller Decarboxylase broth ( lysine) л 19400
31 Mueller -Hinton agar л 12250
32 Nutrient broth л 5340
33 Nutrient agar л 8230
34 OXFORD agar л 26500
35 PALCAM listeria selective agar л 33800
36 Peptone water л 6200
37 Phenolphtalein phosphate agar л 11400
38 Plate Count agar л 6900
39 PLET agar л 18800
40 Pseudomanas selective agar (CN agar base) л 12600
41 Pseudomanas agar л 19700
42 Salmonella shigella agar л 14250
43 Selenitova poda л 10900
44 Simmons citrate agar л 10600
45 Staphylococcus Hi Veg  agar л 27760
46 Streptococcus selection agar л 22000
47 Sulfite agar л 14500
48 TCBS agar л 20000
49 Thioglycollate medium л 8370
50 Trypcase soy broth л 8600
51 Tryptic Soy agar л 10430
52 Vibrio agar л 28000
53 Violet red Bil Glucose agar without Lactose  (VRBL) л 25240
54 Violet red bile agar л 11300
55 Yersinia isolation agar л 27660
56 Хулгана тахлын сонгодог тэжээлт орчин л 10300
57 Адониттой орчин л 37000
58 10%-ийн адууны ийлдэс + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.05 нэгж/мл) л 12040
59 10%-ийн адууны ийлдэс + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.5 нэгж/мл) л 12030
60 20%-ийн адууны ийлдэс + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.05 нэгж/мл) л 16460
61 20%-ийн адууны ийлдэс + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.5 нэгж/мл) л 16460
62 20%-ийн aдууны ийлдэстэй МПШөл л 15200
63 Аланинтай  орчин л 9500
64 Анциферовын орчин л 10200
65 Арабинозтой орчин л 13630
66 Арабинозтой Касаткины орчин -1 % л 27200
67 Aрабиноз, рамноз, глицеринтэй Касаткины орчин – 2% л 28570
68 Аргининтай орчин л 11650
69 Аргинин, лейцинтэй орчин л 9190
70 Аргинин, фенилаланинтай орчин л  9190
71 Аспаргинтай орчин л 9400
72 Аспаргины  хүчилтэй орчин л 9180
73 Бикарбонат натритай орчин л 11300
74 Бензилпенициллинтэй агар (0.05 нэгж/мл) л 9250
75 Бензилпенициллинтэй агар (0.5 нэгж/мл) л 9360
76 Бензилпенициллинтэй агар (5 нэгж/мл) л 9250
77 Бензилпенициллинтэй агар (10 нэгж/мл) л 9250
78 Бензилпеницеллинтэй МПШөл (20 нэгж/мл) л 7570
79 Бензилпенициллинтэй агар (50 нэгж/мл) л 9270
80 Бергер кружинский орчин л 21540
81 Бессоновын өлөн агар л 7260
82 Бруцеллёз үүсгэгчийг илрүүлэх шөл л 21730
83 Вильсон-Блерийн орчин л 13780
84 Вагацума агар л 24750
85 Валинтай орчин л 9300
86 Вирус тээвэрлэх орчин л 38250
87 Галактозтой  орчин л 12800
88 Генцианвиолеттэй Хоттингерийн агар л 10830
89 Гиссийн орчин л 5100
90 Гистидинтай орчин л 9860
91 ГКИ тэжээлт орчин л 25000
92 Глицеринтэй  орчин л 7800
93 5%-ийн Глицеринтэй, 5%-ийн глюкозтой МПШөл л 12870
94 Глицеринтэй Касаткины орчин – 2% л 13640
95 5%-ийн Глицеринтэй мах пептоны хагас шингэн агар – 0.3% л 7900
96 Глицеринтэй МПАгар – 5% л 14350
97 Глицеринтэй МПШөл – 5% л 12300
98 Глицеринтэй МПШөл – 76% л 19000
99 Глицеринтэй шар буурцгийн шөл – 10% л 15400
100 Глицеринтэй ташуу агар л 11670
101 Глицинтэй орчин л 9200
102 0.1%-ийн Глюкоз + 10%-ийн адууны ийлдэстэй МПАгар л 13500
103 Глюкоз, глицеринтэй МПАгар л 12600
104 Глюкоз, глицеринтэй элэгтэй агар л 13300
105 Глюкозтой орчин л 7800
106 Глюкозтой Касаткины орчин -2% л 14000
107 Глюкозтой мах пептоны шөл – 0.5% л 10250
108 Глюкозтой МПАгар -1 % л 12200
109 Глюкозтой МПШөл – 5% л 10400
110 Глюкозтой Хоттингерийн шөл -1 % л 9500
111 Глютаминтай орчин л 9200
112 Глютамины хүчилтэй орчин л 9190
113 Гурван сахар, төмөртэй орчин  (ГСТО) л 14200
114 Декстринтэй  орчин л 8080
115 Джексон берроузын үндсэн орчин л 5550
116 Джексон берроузын тэжээлт орчин л 23300
117 Дрожевкины өндөгтэй шингэн орчин л 4840
118 Дульциттай  орчин л 12000
119 Желатинтай МПШ – 12% л 19400
120 Задалсан цус л 14680
121 Зөөвөрлөх орчин л 7540
122 Изолейцинтэй орчин л 9320
123 Ийлдэстэй агар л 14150
124 Ийлдэстэй МПШөл – 5% л 12300
125 Ийлдэстэй Хоттингерийн шөл – 10% л 10500
126 Инозиттой  орчин л 13900
127 Инулинтай  орчин л 33100
128 Исэлдүүлэх ферментлэх сорилын тэжээлт орчин л 4680
129 ИТО л 28900
130 КNO3-тай Мах пептоны шөл л 8300
131 КNO3-тай Хоттингерийн шөл л 7800
132 Карбоксилгүйжүүлэх шөл л 58230
133 Кесслерийн орчин л 4780
134 Кларкын  шөл л 3250
135 Клиглер агар л 11200
136 Клодницкийн орчин л 8200
137 Кодамын орчин л 11000
138 Конго улаан, хурган чихний хүчилтэй агар л 11750
139 Коробковын орчин л 11120
140 Кортгофийн орчин л 2250
141 Крахмалтай Касаткины орчин -1 % л 13960
142 Кристенсений орчин л 13900
143 Ксилозтой орчин л 9670
144 Ксилозтой Касаткины орчин -1 % л 13800
145 Кэри-Блэйрийн зөөвөрлөх орчин л 9600
146 Лакмус, сүүтэй орчин л 4320
147 Лакмустай сийвэн л 48800
148 Лактоз, сахарозтой орчин л 13200
149 Лактозтой орчин л 9700
150 Левиний орчин л 12280
151 Левулёзтой орчин л 9860
152 Лейцинтэй  орчин л 13800
153 Лейцин, арганин, цистейнтэй орчин л 9200
154 Леффлерийн орчин л 19160
155 Лихийн орчин л 20000
156 Мак-Кой орчин л 3200
157 Макконг агар л 13940
158 Макконг шөл л 11530
159 Мальтозтой орчин л 11070
160 Маннитол, давстай орчин л 15500
161 Манниттай орчин л 10800
162 Маннозтой  орчин л 10400
163 Масляны орчин л 7730
164 Мелибиозтой орчин л 11000
165 Метионинтой орчин л 13800
166 Метионин, лейцинтэй орчин л 9200
167 Метионин, арганинтай орчин л 9190
168 Метионин, цистейнтэй орчин л 9190
169 Метионин, цистейн лейцинтэй орчин л 9200
170 Метионин, цистейн арганинтай орчин л 9200
171 Метионинтой, цистейнтэй арганин лейцинтэй орчин л 9200
172 Минималийн үндсэн орчин л 7840
173 Минималь тэжээлт орчин л 9180
174 Монсурын орчин л 12870
175 Мочевинтой  орчин л 8300
176 Натри хлортой  мах пептоны агар -10% л 12800
177 Натри хлортой  мах пептоны шөл – 10% л 10600
178 6.5%-ийн Натри хлор, 10%-ийн сүүтэй МПШөл л 9960
179 0.7%-ийн Натри хлор +  10%-ийн сүүтэй МПАгар л 11450
180 Нитриттэй шөл л 7260
181 Нүүрс устай  шөл л 9720
182 Орнитинтэй орчин л 9300
183 Өндөг давстай орчин л 9230
184 Өндөгтэй шингэн орчин л 13000
185 Парафин, вазелинтaй орчин -10% л 58400
186 Пептоны ус – 0.1% л 1700
187 Пешковын орчин л 10280
188 Плоскиревийн орчин л 22000
189 Полимексин + 5%-ийн цустай МПАгар л 16200
190 Полимексинтэй МПАгар л 9600
191 Пролинтой орчин л 9700
192 Рамнозтой орчин л 12500
193 Pамнозтой Касаткины орчин – 2% л 27200
194 Раффинозтой орчин л 12700
195 Ресселийн орчин л 10150
196 Рибиозтой  орчин л 28100
197 Сабурогийн тэжээлт орчин л 14280
198 Сабурогийн үндсэн уусмал л 4600
199 Салицинтэй  орчин л 20500
200 Салицинтай Касаткины орчин-1 % л 32060
201 Сальмонелл шигелла агар л 16100
202 Сахароз, желатинтай орчин л 14000
203 Сахарозтой Касаткины орчин – 2% л 14200
204 Сахарозтой Мах пептоны агар -2% л 13400
205 Сахарозтой  орчин л 9930
206 Селениттэй шөл л 9640
207 Серинтэй орчин л 9300
208 Сийвэн (1:10) л 14200
209 Сийвэн (1:5) л 26500
210 Симмонсын орчин л 8700
211 Содтой Хоттингерийн агар-1 % л 8440
212 Сорбиттой  орчин л 10140
213 Сүү, давс, хурган чихний хүчилтэй орчин л 10000
214 Сүү, давстай орчин л 9100
215 Сүү, давстай Петровын орчин л 9100
216 Сүүтэй орчин л 3770
217 Тартарат агар л 10960
218 Тейер-Мартены агар л 23700
219 Терионинтой орчин л 9300
220 Тиогликолат натритай шөл л 10800
221 Тиогликолаттай орчин л 13690
222 Тиоглюконат натритай орчин л 12600
223 Тиосульфит натри + цөс + сахарозтой агар л 17700
224 Тосгүйжүүлсэн сүүтэй орчин л 3850
225 Төмстэй орчин л 5700
226 Трегалозтой  орчин л 12500
227 Трегалозтой Касаткины орчин -2% л 27000
228 Триозинтой орчин л 9500
229 Триптоны ус л 42900
230 Триптофантай агар л 30250
231 Триптофантай орчин л 9250
232 Туманский агар л 13870
233 Туулайн ийлдэс л 141000
234 Туулайн цустай хоттингерын агар -3% л 12350
235 Туулайн цустай МПАгар – 5% л 15840
236 Туулайн цусны угаасан эритроцит л 15880
237 Тэтгэгчтэй хоттингерийн шөл л 12300
238 Тээвэрлэх хагас шингэн орчин л 6540
239 Тээвэрлэх шингэн орчин л 43600
240 Уленгутын орчин л 24390
241 Универсаль өнгөт тэжээлт орчин л 17000
242 Үршил (спор) үүсэлтийг тодорхойлох орчин л 7700
243 Фалькоу орчин л 14600
244 Фенилаланинтай агар л 20000
245 Фенилаланинтай орчин л 13800
246 Фенилаланин, арганин, лейцин, метионинтой  орчин л 9230
247 Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцинтэй орчин л 9230
248 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганинтай орчин л 9230
249 Фенилаланин, цистейн, лейцин, арганинтай орчин л 9480
250 Фенилаланин, метионин, лейцин, арганин, цистейнтэй орчин л 9240
251 Фенилаланин, метионинтой орчин л 9190
252 Фенилаланин, цистейнтэй орчин л 9190
253 Фенилаланин, лейцинтэй орчин л 9190
254 Фенилаланин, цистейн, лейцинтэй орчин л 9230
255 Фенилаланин, цистейн, метионинтой орчин л 9230
256 Фенилаланин, метионин, лейцинтэй орчин л 9230
257 Фенилаланин, лейцин, арганинтай орчин л 9230
258 Фенилаланин, метионин, арганинтай орчин л 9230
259 Фенолфталейн фосфат натритай агар л 12000
260 Ферэнсисийн орчин л 23800
261 Фогес – Проскауэрийн орчин л 3400
262 Фруктозтой орчин л 9730
263 Хагас шингэн орчин л 5340
264 Хигучи-Смитийн орчин л 14900
265 Хонины цустай хоттингерын агар -3% л 10260
266 Хонины цустай МПАгар – 5% л 12340
267 Хоёр сахар, төмөртэй орчин (ХСТО) л 10000
268 Хөдөлгөөн, индол, орнитин тодорхойлох орчин л 56000
269 Хью-Лейфсоны орчин л 11700
270 Хэнскийн орчин л 6300
271 Цардуултай орчин л 7950
272 ЦДС тэжээлт орчин л 37000
273 Цейсслерийн цустай агар л 14300
274 Целлибиозтой  орчин л 15400
275 Целлюлозтой  орчин л 8070
276 Цистейнтэй орчин л 9260
277 Цистейнтэй  хоттингерийн шөл – 0.1% л 7580
278 Цистейн, лейцинтэй орчин л 9190
279 Цистейн, арганинтай орчин л 9190
280 Цистинтэй орин л 9200
281 Цитрулинтай агар л 3300
282 Цитрулинтай орчин л 20000
283 Цөстэй шөл л 6300
284 Цөстэй шөл – 10% л 6200
285 Цөстэй шөл -20% л 5900
286 Цөстэй шөл – 40% л 5350
287 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (0.05 нэгж/мл) л 12300
288 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй Хоттингерийн агар (0.5 нэгж/мл) л 12300
289 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (5 нэгж/мл) л 12300
290 Цустай хоттингерийн агар – 1% л 10300
291 Цустай хоттингерийн агар – 7% л 18200
292 Чапекийн орчин л 8700
293 Эндо агар л 12350
294 Эскулинтай  орчин л 42660
295 Эскулинтэй шөл л 42100
296 Эшдауны орчин л 23550

Биобэлдмэл үйлдвэрлэлийн лаборатори нь тарваган тахал, боом, хуурмаг сүрьеэ өвчний оношлогооны дараах бактериофагийг үйлдвэрлэж байна.

Биобэлдмэлийн нэр Хэмжих нэгж 1 литрт мөрдөх үнэ (төг)
1 Боомын фаг мл 5930
2 Тарваган тахлын фаг мл 2800
3 Хуурмаг сүрьеэгийн фаг мл 2240

Биоүйлдвэрлэлийн лаборатори нь микробиологийн болон химийн шинжилгээ оношлогоонд хэрэглэгдэх дараах нянгийн будаг, урвалж, уусмалуудыг үйлдвэрлэж байна.

Нянгийн будаг, урвалж, уусмал Хэмжих нэгж 1 литрт мөрдөх үнэ (төг)
1 Азопирам Д-ийн спиртэн уусмал – 0.5% л 15000
2 Азопирам Д-ийн сорилын уусмалууд л 3200
3 Альсверийн шингэн л 5160
4 Амидопирины спиртэн уусмал – 0.5% л 2450
5 Амидопирины сорилын  уусмалууд л 4600
6 Андредын индикатор л 15000
7 Ариун нэрмэл ус л 85
8 Аскорбины хүчлийн усан уусмал – 1% л 3840
9 Аскорбины хүчлийн усан уусмал – 2% л 5500
10 Бензидины усан уусмал – 1% л 46500
11 Бензилпенициллиний уусмал ( 0.5 нэгж/мл ) л 960
12 Бензилпенициллиний уусмал  (10 нэгж/мл ) л 970
13 Бензилпенициллиний ( 1000 нэгж/мл ) л 950
14 Бензилпенициллиний уусмал  ( 5 нэгж/мл ) л 960
15 Бензилпенициллиний уусмал ( 50 нэгж/мл ) л 960
16 Бензилпенициллиний уусмал ( 500 нэгж/мл ) л 960
17 Бензилпенициллиний уусмал (5000 нэгж/мл ) л 3300
18 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 1% л 3500
19 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 2% л 4000
20 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 7% л 12860
21 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 10% л 3390
22 Бихромат калийн усан уусмал – 5% л 17000
23 Борын хүчлийн усан  уусмал – 3% л 2350
24 Бриллиант ногооны усан уусмал -1% л 2670
25 Бромкрезол пурпурын уусмал – 1.6% л 7890
26 Бромкрезол улааны уусмал – 1% л 6030
27 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.1% л 7500
28 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.15% л 7770
29 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.16% л 7820
30 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.2% л 8000
31 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.4% л 9000
32 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 1% л 12150
33 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 1.5% л 14700
34 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 1.6% л  14700
35 Бромтимол хөхийн ажлын уусмал л 9850
36 Бромтимол хөхийн индикатор л 7500
37 Бромтимол хөхийн спиртэн ханасан уусмал л 71000
38 Везувины будаг л  7000
39 Вейсоны будаг л 7000
40 Висмут аммони цитратын усан уусмал – 10% л 13070
41 Галактозын усан уусмал – 20% л 69000
42 Гентамициний уусмал л 2930
43 Гентамицины  ажлын уусмал л 2060
44 Генцианвиолейтын ажлын уусмал (1:1000) л 2890
45 Генцианвиолейтын усан уусмал (1:4000) л 2640
46 Генцианвиолейтын усан уусмал (1:5000) л 2630
47 Генцианвиолейтын усан уусмал (1:200000) л 2500
48 Генцианвиолейтын спирт – усан уусмал – 0.05% л 3230
49 Генцианвиолейтын спирт – усан уусмал – 1% л 4050
50 Генцианвиолейтын спирт- усан уусмал – 2% л 4900
51 Генцианвиолейтын спирт- усан уусмал – 3% л 5760
52 Генционвиолейтын усан уусмал л 5090
53 Генцианвиолейтын спиртэн ханасан уусмал л 35870
54 Гидрохлоридын  усан уусмал – 1% л 2500
55 Гимз-Романовскийн ажлын уусмал л 5800
56 Гимз-Романовскийн спиртэн ханасан уусмал л 28200
57 Глицерин, желатины холимог л 18900
58 Глицерины усан уусмал – 5% л 2900
59 Глицерины усан уусмал – 50% л 10680
60 Глицерины буфер л 10320
61 Глюкозын усан уусмал – 1% л 2300
62 Глюкозын усан уусмал – 3% л 2650
63 Глюкозын усан уусмал – 5% л 3000
64 Глюкозын усан уусмал -10% л 3890
65 Глюкозын усан уусмал – 20% л 5670
66 Гриссийн урвалж л 9170
67 Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.1% л 2200
68 Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.5% л 2750
69 Давсны хүчлийн усан уусмал – 1% л 3400
70 Давсны хүчлийн усан уусмал – 3% л 6100
71 Давсны хүчлийн усан уусмал – 10% л 15000
72 Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.1N л 2180
73 Давсны хүчлийн усан уусмал – 1N л 3870
74 Давсны хүчлийн усан уусмал – 5N л 11040
75 Давсны хүчлийн усан уусмал – 12N л 23000
76 Забуферийн уусмал л 3000
77 Зэсийн сульфатын усан уусмал – 1% л 3660
78 Зэсийн сульфатын усан уусмал – 5% л 14000
79 Йодын спиртэн уусмал – 3% л 29680
80 Йодын спиртэн уусмал – 4% л 30900
81 Йодын спиртэн уусмал – 5% л 32280
82 Йодын спиртэн уусмал – 10% л 38700
83 Калий иодын спирт – уусмал – 0.5% л 27200
84 Калий йодын усан уусмал – 0.5% л 2450
85 Калий йодын усан уусмал – 10% л 2450
86 Калий хлорын усан уусмал -0.1M л 1280
87 Калий хлорын усан уусмал – 0.5M л 2150
88 Калий хлорын усан уусмал – 0.2% л 1120
89 Калийн гидрофосфат,  лактозын уусмалын холимог л 17700
90 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 0.0045% л 1070
91 Калийн дигидрофосфатын 2.024% -ийн усан уусмал л 3000
92 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 5% л 5800
93 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 9% л 9600
94 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 27% л 26700
95 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 0.01М л 1200
96 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 0.1М л 3670
97 Калийн перманганатын усан уусмал – 0.1N л 5300
98 Калийн перманганатын усан уусмал – 1% л 3750
99 Калийн шүлтийн усан уусмал – 1% л 1260
100 Калийн шүлтийн усан уусмал – 3% л 1660
101 Калийн шүлтийн усан уусмал – 5% л 2050
102 Калийн шүлтийн усан уусмал – 10% л 3040
103 Калины урвалж л 35450
104 Кальц хлоридын усан уусмал – 0.5% л 1800
105 Кальц хлоридын усан уусмал – 1% л 2560
106 Кальц хлоридын усан уусмал – 5% л 8530
107 Кальц хлоридын усан уусмал – 2М л 34200
108 Карболын хүчлийн усан уусмал – 1% л 1240
109 Карбольт фуксины будаг л 10170
110 Карнаугийн  холимог л 22600
111 Ковачийн урвалж л 41500
112 Козерийн уусмал л 4900
113 Комплекс индикатор л 18000
114 Конго улааны спиртэн уусмал – 10% л 26000
115 Крахмалын усан уусмал – 1% л 2630
116 Крахмалын спирт – усан уусмал – 10% л 6800
117 Крезол улааны спирт – усан уусмал 10% л 57200
118 Кристалвиолетын спирт – усан уусмал – 005% л 7200
119 Кристаллвиолет, карболын уусмал л 8600
120 Лакмусын спирт – усан уусмал – 1% л 72160
121 Лактозын усан уусмал – 10% л 3450
122 Лактозын усан уусмал – 20% л 5820
123 Леффлерийн будаг л 21000
124 Люголь л 9100
125 Магни хлоридын усан уусмал – 0.5М л 16780
126 Магнийн сульфатын усан уусмал – 0.5М л 13460
127 Магнийн сульфитын усан уусмал – 4% л 9200
128 Мак-фарландын стандарт уусмал (0.5 нэгж) л 3300
129 Мак-фарландын стандарт уусмал (1 нэгж) л 3310
130 Мак-фарландын стандарт уусмал (2 нэгж) л 3320
131 Мак-фарландын стандарт уусмал (3 нэгж) л 3320
132 Мак-фарландын стандарт уусмал (4 нэгж) л 3350
133 Мак-фарландын стандарт уусмал (5 нэгж) л 3360
134 Малахит ногооны усан уусмал – 0.5% л 3800
135 Малахит ногооны усан уусмал – 5% л 23250
136 Малахит ногооны будаг л 24100
137 Манганий сульфатын усан уусмал – 0.01% л 720
138 Мертолит натрийн усан уусмал (1:1000) л 3260
139 Мертолит натрийн усан уусмал (1:4000) л 2360
140 Мертолит натрийн усан уусмал (1:8000) л 2200
141 Метабисульфит натрийн усан уусмал – 0.1N л 5130
142 Метанол бэхжүүлэгч л 20100
143 Метилен улааны спирт – усан уусмал – 0.5% л 16500
144 Метилен хөхийн  усан уусмал – 0.2% л 4000
145 Метилен хөхийн  усан уусмал – 0.5% л 5100
146 Метилен хөхийн  усан уусмал – 1% л 6900
147 Метилен хөхийн  усан уусмал (1:5000) л 2180
148 Метилен хөхийн  усан уусмал л 4200
149 Метилен хөхийн спиртэн ханасан уусмал л 63070
150 Микулины консервант л 5400
151 Мочевины  усан уусмал – 10% л 7760
152 Мочевины  усан уусмал – 40% л 27870
153 Мөнгөний нитратын усан уусмал – 0.01N л 5160
154 Мөнгөний нитратын усан уусмал – 0.025N л 11300
155 Мөнгөний нитратын усан уусмал – 0.1N л 42000
156 Натри хлорын усан уусмал – 0.1N л 1560
157 Натри хлорын усан уусмал – 0.65% л 1120
158 Натри хлорын усан уусмал – 0.8% л 1130
159 Натри хлорын усан уусмал – 0.85% л 1070
160 Натри хлорын усан уусмал – 0.9% л 1140
161 Натри хлорын усан уусмал – 1% л 1150
162 Натри хлорын усан уусмал – 10% л 1900
163 Натри хлорын усан уусмал – 2% л 1230
164 Натри хлорын усан уусмал – 3% л 1320
165 Натри хлорын усан уусмал – 4% л 1400
166 Натри хлорын усан уусмал – 5% л 1490
167 Натри хлорын усан уусмал – 6% л 1570
168 Натри хлорын усан уусмал – 7% л 1660
169 Натри хлорын усан уусмал – 8% л 1750
170 Натри хлорын усан уусмал – 9% л 1830
171 Натри хлорын усан уусмал -50% л 5300
172 Натрийн гидрофосфатын   усан уусмал – 5.37% л 9100
173 Натрийн гидрофосфатын   усан уусмал – 11% л 17530
174 Натрийн дигидрофосфатын  усан уусмал – 0.01М л 1280
175 Натрийн дигидрофосфатын  усан уусмал – 0.1М л 3200
176 Натрийн дигидрофосфатын  усан уусмал – 0.537% л 1870
177 Натрийн карбонатын усан уусмал – 7% л 1750
178 Натрийн карбонатын усан уусмал – 10% л 2000
179 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 0.5% л 1760
180 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 10% л 14900
181 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 20% л 28760
182 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.01M л 1400
183 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.01N л 700
184 0.01N-ийн NaOH-д уусгасан геминий уусмал –  0.25% л  2450
185 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.02N л 1000
186 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.05N л 1030
187 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.1N л 1050
188 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 1N л 1400
189 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 2M л 1790
190 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 1% л 1100
191 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 10% л 2000
192 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 20% л 3000
193 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 40% л 4930
194 ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 0.6% л 30700
195 ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 1% л 34000
196 ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 5% л 66790
197 ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 6% л 75000
198 Нашатырын спирт л 4900
199 Нейссерийн урвалж л 6500
200 Нейтрал улааны усан уусмал – 0.05% л 2370
201 Нейтрал улааны усан уусмал – 0.5% л 4060
202 Нейтрал улааны усан уусмал – 1% л 7000
203 Нейтрал улааны усан уусмал – 1.5% л 10140
204 Никиферовын холимог л 33700
205 Перксийн усан уусмал – 1% л 1200
206 Перксийн усан уусмал – 2% л 1360
207 Перксийн усан уусмал – 3% л 2020
208 Перксийн усан уусмал – 5% л 1800
209 Перманганат калийн усан уусмал – 1% л 3650
210 Полихром метилен хөхийн будаг л 5000
211 Поли этилен гликолын усан уусмал – 1% л 2670
212 Поли этилен гликолын усан уусмал – 5% л 9560
213 Фосфатын буферийн усан уусмал (рH=7.0, 0.1М) л 4200
214 Фосфатын буферийн усан уусмал ( pH=7.2, 0.1 М ) л 1670
215 Фосфатын буферийн усан уусмал ( pH=8.0, 0.1 М ) л 1680
216 Фосфатын буферийн  уусмал ( pH=8.0, 14 М ) л 4250
217 Райтын будаг л 9500
218 Ребигерийн будаг л 60000
219 Ругийн I уусмал л 2000
220 Ругийн II уусмал л 18000
221 Ругийн III уусмал л 26200
222 Сафранины усан уусмал – 0.5% л 9500
223 Сафранины усан уусмал – 1% л 17900
224 Сафранины усан уусмал – 3% л 51500
225 Сахарозын усан уусмал – 0.1М л 2600
226 Сахарозын усан уусмал – 0.5М л 3300
227 Селлерийн будаг л 9500
228 Содын уусмал -1% л 2100
229 Сүүний хүчлийн уусмал – 4% л 4500
230 Сүүний хүчлийн уусмал – 10% л 7500
231 Теллурит калийн ажлын  уусмал (1:1000) л 13200
232 Теллурит калийн ажлын  уусмал (1:100000) л 2000
233 Теллурит калийн усан уусмал – 2% л 15000
234 Тиосульфит натрийн усан уусмал – 0.1N л 6600
235 Тиосульфит натрийн усан уусмал – 2.5% л 1950
236 Тиосульфит натрийн усан уусмал – 5% л 2800
237 Тодотгуур уусмал л 9800
238 Толуолоор ханасан давсны уусмал – 2.5% л 1760
239 Төмөрийн сульфатын усан уусмал – 8% л 2800
240 Төмөрийн хлоридын усан уусмал – 7% л 2900
241 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.1% л 2800
242 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.2% л 4500
243 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 1% л 8300
244 Фенолфталейны спиртэн  уусмал – 0.1% л 26100
245 Фенолфталейны спиртэн  уусмал – 0.5% л 27480
246 Фенолфталейны спиртэн  уусмал – 1% л 29160
247 Фенолын усан уусмал – 5% л 1990
248 Физиологийн уусмал л 4500
249 Формалины усан  уусмал – 1% л 1300
250 Формалины усан  уусмал – 20% л 5440
251 Формалины усан  уусмал – 3 % л 1740
252 Формалины усан  уусмал -5% л 2200
253 Формалины хольц – 40% л 10000
254 Формалинжуулсан спиртэн уусмал – 10% л 24180
255 Фосфат , бамбайн буферын уусмал л 5100
256 Фосфатын буферээр бэлтгэгдсэн формалины уусмал -3% л 3950
257 Фуксины спиртэн усан уусмал – 0.05% л 3680
258 Фуксины спиртэн  уусмал – 0.5% л 25900
259 Фуксины спиртэн  уусмал – 2% л 34900
260 Фуксины спиртэн  уусмал – 5% л 49670
261 Фуксины спиртэн  уусмал – 8% л 62500
262 Фуксины спиртэн ханасан уусмал л 73000
263 Фуксины усан уусмал л 8590
264 Хлорт аммоны усан уусмал – 10% л 2900
265 Хлорт барийн  усан уусмал – 1М л 12800
266 Хлорт барийн  усан уусмал – 1% л 2840
267 Хризоидины усан уусмал л 2900
268 Хурган чихний хүчлийн усан уусмал – 0.25М л 1700
269 Хурган чихний хүчлийн усан уусмал – 12М л 5100
270 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 1% л 2350
271 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 5% л 1740
272 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 25% л 2800
273 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 50% л 4160
274 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 0.1N л 1520
275 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 2М л 2500
276 Хүхэр хүчлийн аммоний төмөрийн усан уусмал – 10% л 2100
277 Хүхэр хүчлийн этил окси пара фенилен ди амины спирт-усан уусмал – 1% л  9000
278 Хэнскийн үндсэн уусмал л 4500
279 Цайрын сульфатын усан уусмал 0.01% л 700
280 Цистейны уусмал – 0.1% л 3950
281 Цитрат натрийн усан уусмал – 10% л 7100
282 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 2% л 1350
283 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 4% л 3000
284 Цууны хүчлийн уусмал – 12% л 4370
285 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 30% л 6600
286 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 50% л 10500
287 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 70% л 13120
288 Шилний черниль л 36250
289 Эрлихийн урвалж л 45600
Будаг шингээсэн цаас 
1 Фуксинтай цаас ш 60
2 Генцианвиолейттай  цаас ш 60
3 Хүхэрт устөрөгч үүсэлтийг тодорхойлох цаас ш 60
4 Индол үүсэлтийг тодорхойлох цаас ш 60
5 Мертолит натри шингээсэн цаас ш 30

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter