ЗӨСҮТ-ийн Биоүйлдвэрлэлийн лабораторт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний ангилал. Энд дарж үзэх.

Биоүйлдвэрлэлийн лаборатори нь микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх дараах тэжээлт орчнуудыг үйлдвэрлэж байна.

Тэжээлт орчны нэр
Үндсэн тэжээлт орчин
1 Мартейны үндсэн уусмал
2 Мартейны шөл
3 Мартейны  хагас шингэн агар – 0.3%  (холер)
4 Мартейны  хагас шингэн агар – 0.7%
5 Мартейны агар (тарваган тахал)
6 Мартейны агар (холер)
7 Махны ус
8 Мах пептоны шөл
9 Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.2%
10 Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.3%
11 Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.7%
12 Мах пептоны агар
13 Мах пептон элэгний  шөл ( Китт-Тароццийн орчин)
14 Пептоны ус-0.1%
15 Пептоны ус-1%
16 Пептоны ус-10%
17 Сабурогийн үндсэн уусмал
18 Сахарын үндсэн уусмал
19 Хоттингерийн үндсэн уусмал
20 Хоттингерийн шөл
21 Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.15%
22 Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.3%
23 Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.7%
24 Хоттингерийн агар
25 Шүлтлэг шөл
26 Шүлтлэг агар
27 Элэгний ус
28 Элэгний шөл
29 Элэгний агар
Ялган оношлох, сонгомол тэжээлт орчин
1 Адониттой орчин
2 Арганинтай хоттингерийн шөл-0.1%
3 Арганинтай орчин
4 Аргинин, лейцинтэй орчин
5 Аспаргинтай орчин
6 Аспаргины хүчилтэй орчин
7 Аланинтай орчин
8 Арабинозтой орчин
9 Арабинозтой касаткины орчин -0.5 %
10 Арабинозтой касаткины орчин -1 %
11 Aрабиноз, рамноз, глицеринтэй касаткины орчин – 2%
12 Арабинозтой орчин
13 Адууны ийлдэс-5% + мах пептоны шөл
14 Адууны ийлдэс-10% +хоттингерийн шөл
15 Адууны ийлдэс-10% + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.05 нэгж/мл)
16 Адууны ийлдэс-10% + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.5 нэгж/мл)
17 Адууны ийлдэс-20% + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.05 нэгж/мл)
18 Адууны ийлдэс-20% бензилпенициллинтэй МПШөл (0.5 нэгж/мл)
19 Адууны ийлдэс-20%-тай МПШөл
20 Aмпциллинтэй орчин
21 Анциферовын орчин
22 Бергер кружинский орчин
23 Бикарбонат натритай орчин
24 Бруцеллёз агар
25 Бруцеллёз агар (5%-ийн адууны цустай)
26 Бруцеллёз 0.7%-ийн хагас шингэн агар
27 Бикарбонат натритай орчин
28 Бруцеллёз агар
29 Бруцеллёз агар (5%-ийн адууны цустай)
30 Бензилпенициллинтэй агар (0.05 нэгж/мл)
31 Бензилпенициллинтэй агар (0.5 нэгж/мл)
32 Бензилпенициллинтэй агар (5 нэгж/мл)
33 Бензилпенициллинтэй агар (10 нэгж/мл)
34 Бензилпеницеллинтэй МПШөл (20 нэгж/мл)
35 Бензилпенициллинтэй агар (50 нэгж/мл)
36 Бессоновын өлөн агар
37 Бруцеллёз үүсгэгчийг илрүүлэх шөл
38 Вирус тээвэрлэх орчин
39 Вильсон-Блерийн орчин
40 Вагацума агар
41 Валинтай орчин
42 BSK – орчин /Боррел өсгөвөрлөх орчин/
43 Глицеринтэй-5%, глюкозтой -5% -МПШөл
44 Глицеринтэй касаткины орчин – 2%
45 Глицерин 5%,-тай мах пептоны хагас шингэн агар – 0.3%
46 Глицеринтэй МПАгар – 5%
47 Глицеринтэй МПШөл – 5%
48 Глицеринтэй МПШөл – 76%
49 Глицинтэй орчин
50 Глицеринтэй-10%+ шар буурцгийн шөл
51 Глюкоз -0.1% + 10%-ийн адууны ийлдэстэй мах пептоны агар
52 Глюкоз, глицеринтэй мах пептоны агар
53 Глюкоз, глицеринтэй элэгтэй агар
54 Глюкозтой касаткины орчин -2%
55 Глюкозтой мах пептоны шөл -1%
56 Глюкозтой мах пептоны шөл -0.5%
57 Глюкозтой мах пептоны агар -1 %
58 Глюкозтой мах пептоны шөл – 5%
59 Глюкозтой хоттингерийн шөл -1 %
60 Глютаминтай орчин
61 Глютамины хүчилтэй орчин
62 Глицеринтэй орчин
63 Глицеринтэй ташуу агар
64 Глюкозтой орчин
65 Гурван сахар, төмөртэй орчин  (ГСТО)
66 Галактозтой орчин
67 Генцианвиолейттой хоттингерийн агар
68 ГКИ тэжээлт орчин
69 Гистидинтай орчин
70 Гиссийн орчин
71 Глицеринтэй ташуу агар
72 ГСТО
73 Дрожевкины өндөгтэй шингэн орчин
74 Декстринтэй  орчин
75 Джексон берроузын тэжээлт орчин
76 Джексон берроузын үндсэн орчин
77 Дульциттай  орчин
78 Желатинтай-12% мах пептоны шөл
79 Задалсан цус
80 Зөөвөрлөх орчин
81 Изолейцинтэй орчин
82 Инозиттой  орчин
83 Инулинтай  орчин
84 Исэлдүүлэх ферментлэх сорилын тэжээлт орчин
85 ИТО
86 Ийлдэстэй агар
87 Ийлдэстэй- 5% мах пептоны шөл
88 Ийлдэстэй-10%-хоттингерийн шөл
89 Кастандена орчин
90 Кэри-Блэйрийн зөөвөрлөх орчин
91 Карбоксилгүйжүүлэх шөл
92 Кесслерийн орчин
93 Кларкын  шөл
94 Клиглер агар
95 Клодницкийн орчин
96 Кодамын орчин
97 Крахмалтай Касаткины орчин -1 %
98 Ксилозтой Касаткины орчин -1 %
99 Кристенсений орчин
100 Ксилозтой орчин
101 КNO3-тай Мах пептоны шөл
102 КNO3-тай Хоттингерийн шөл
103 Конго улаан, хурган чихний хүчилтэй агар
104 Коль-Белькурын орчин
105 Коробковын орчин
106 Кортгофийн орчин
107 Чапекийн орчин
108 Лактозтой орчин
109 Лактоз, сахарозтой орчин
110 Левулёзтой орчин
111 Левиний орчин
112 Лейцинтэй хоттингерийн шөл
113 Лейцинтэй орчин
114 Лейцин, арганин, цистейнтэй орчин
115 Лёффлерийн орчин
116 Лихийн орчин
117 Лакмус, сүүтэй орчин
118 Лакмустай сийвэн
119 Макконг агар
120 Макконг шөл
121 Мальтозтой орчин
122 Маннитол, давстай орчин
123 Манниттай орчин
124 Манниттай 2%-ийн касатикины
125 Маннозтой  орчин
126 Масляны орчин
127 Минималь тэжээлт орчин
128 Минималийн үндсэн орчин
129 Мелибиозтой орчин
130 Мелибиозтой 2.5%-ийн касатикины орчин
131 Мелибиозтой 2%-ийн касатикины орчин
132 Мелибиозтой 1%-ийн касатикины орчин
133 Метионинтой орчин
134 Метионин, лейцинтэй орчин
135 Метионин, фенилаланинтай орчин
136 Метионин, арганинтай орчин
137 Метионин, цистейнтэй орчин
138 Метионин, треонинтой орчин
139 Метионин, цистейн лейцинтэй орчин
140 Метионин, арганин, лейцинтэй орчин
141 Метионин, цистейн арганинтай орчин
142 Метионин, цистейн, треонинтой орчин
143 Метионин, фенилаланин, лейцинтэй орчин
144 Метионин, фенилаланин, цистейнтэй орчин
145 Метионин, фенилаланин, цистейн, лейцинтэй орчин
146 Метионинтой, цистейнтэй арганин лейцинтэй орчин
147 Метионинтой, фенилаланин, цистейн, треонинтой, орчин
148 Метионин, фенилаланин, цистейн, арганинтай треонинтой орчин
149 Метионинтой, фенилаланин, цистейн, лейцин, треонинтой орчин
150 Метионинтой, фенилаланин, цистейн, арганин, лейцин, треонинтой орчин
151 Монсурын орчин
152 Мак-Кой орчин
153 Мочевинтой  орчин
154 Натри хлортой-10%  мах пептоны агар
155 Натри хлортой-10 мах пептоны шөл
156 Натри хлор- 6.5%, сүүт-10%-тай мах пептоны шөл
157 Натри хлор-10%, сүү-10%- мах пептоны агар
158 Нүүрс устай  шөл
159 Орнитинтэй орчин
160 Өндөгтэй шингэн орчин
161 Өндөг давстай орчин
162 Парафин, вазелин-10%-тай орчин
163 Пешковын орчин
164 Плоскиревийн орчин
165 Пролинтой орчин
166 Полимексинтэй мах пептоны агар
167 Полимексин, 5%-ийн цустай мах пептоны агар
168 Пептон-3%,-той шөл
169 Пептон-3%, 07%-н хагас шингэн агар
170 Рамнозтой орчин
171 Pамнозтой Касаткины орчин – 1%
172 Pамнозтой Касаткины орчин – 2%
173 Pамнозтой Касаткины орчин – 2.5%
174 Раффинозтой орчин
175 Ресселийн орчин
176 Рибиозтой  орчин
177 Сабурогийн үндсэн уусмал
178 Сабуро шөл
179 Сабуро агар
180 Cабуро хлорофенкол агар
181 Салицинтэй  орчин
182 Сахарозтой орчин
183 Сахароз-1% мах пептоны шөл
184 Сахарын шөл
185 Салицинтай касаткины орчин-1 %
186 Сахароз, желатинтай орчин
187 Сахарозтой касаткины орчин – 2%
188 Сахарозтой мах пептоны агар -2%
189 Серинтэй орчин
190 Серовын хатуу тэжээлт орчин
191 Симмонсын орчин
192 Сорбиттой  орчин
193 Сорбит, бромтимол хөхтэй мах пептоны агар
194 Содтой хоттингерийн агар-1 %
195 Селениттэй шөл
196 Сийвэн (1:10)
197 Сийвэн (1:5)
198 Cимонсийн орчин
199 Сүү, давс, хурган чихний хүчилтэй орчин
200 Сүү, давстай орчин
201 Сүү, давстай Петровын орчин
202 Сүүтэй орчин
203 CITA
204 Шоколад агар
205 Тартарат агар
206 Теллурит калитай 1%-ийн пептоны ус
207 Трегалозтой орчин
208 Трегалоз 2.5% -тай касатикины орчин
209 Трегалоз 2% -тай касатикины орчин
210 Трегалоз 1% -тай касатикины орчин
211 Төмстэй орчин
212 Триптофантай агар
213 Триптофантай орчин
214 Терионинтой орчин
215 Тейер-Мартейны агар
216 Триптоны ус
217 Триозинтой орчин
218 Треонинтой орчин
219 Треонин, арганинтай орчин
220 Треонин, лейцинтэй
221 Триозин, лейцинтэй орчин
222 Триозин, арганинтай орчин
223 Триозин, фенилаланинтай орчин
224 Трегалозтой касаткины орчин -2%
225 Туманский агар
226 Тэтгэгчтэй хоттингерийн шөл
227 Тиоглюконат натритай орчин
228 Тосгүйжүүлсэн сүүтэй орчин
229 Туулайн ийлдэс
230 Туулайн цустай хоттингерын агар -3%
231 Туулайн цустай МПАгар – 5%
232 Туулайн цусны угаасан эритроцит
233 ТСBS-agar (Тиосульфит натри,+Цитрат + Цөс + Сахарозтой орчин)
234 Хонины цус-3%-тай хоттингерын агар
235 Тээвэрлэх хагас шингэн орчин
236 Тээвэрлэх шингэн орчин
237 Хагас шингэн орчин
238 Хоёр сахар, төмөртэй орчин (ХСТО)
239 Хью-Лейфсоны орчин
240 Хью-лейфсоны орчин 10%-ийн глюкозтой
241 Хью-лейфсоны орчин 1%-ийн глюкозтой
242 Хигучи-Смитийн орчин
243 Хонины цус-5% мах пептоны агар
244 Хулгана тахлын сонгодог тэжээлт орчин
245 Хөдөлгөөн, индол, арганин тодорхойлох орчин
246 Хөдөлгөөн, индол, орнитин тодорхойлох орчин
247 Хөдөлгөөн, индол, лизин тодорхойлох орчин
248 Хэнскийн орчин
249 Цардуултай орчин
250 ЦДС тэжээлт орчин
251 Целлибиозтой орчин
252 Целлюлозтой орчин
253 Цистейнтэй орчин
254 Цистейн-0.1% -тай хоттингерийн шөл
255 Цистейн, метионинтой орчин
256 Цистейн, лейцинтэй орчин
257 Цистейн, арганинтай орчин
258 Цистейн, метионин, тирозинтой орчин
259 Цистейн, арганин, лейцинтэй орчин
260 Цистейн, тирозинтой орчин
261 Цистейн, треонинтой орчин
262 Цистинтэй орчин
263 Цитрулинтай агар
264 Цейсслерийн цустай агар
265 Цөстэй шөл
266 Цөстэй шөл – 10%
267 Цөстэй шөл -20%
268 Цөстэй шөл – 40%
269 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (0.05 нэгж/мл)
270 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй Хоттингерийн агар (0.5 нэгж/мл)
271 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (5 нэгж/мл)
272 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (10 нэгж/мл)
273 Цуст-1% хоттингерийн агар
274 Цус-7% хоттингерийн агар
275 Универсаль өнгөт тэжээлт орчин
276 Уленгутын орчин
277 Үршил (спор) үүсэлтийг тодорхойлох орчин
278 Фарреллийн агар
279 Фенолфталейн фосфат натритай агар
280 Фруктозтой орчин
281 Фалькоу орчин
282 Фогес-Проскауэрийн орчин
283 Фруктозтой орчин
284 Фенилаланинтай агар
285 Фенилаланин 0.1%-тай хоттингерийн шөл
286 Фенилаланинтай орчин
287 Фенилаланин, арганин, лейцин, метионинтой  орчин
288 Фенилаланин, арганин, лейцин, треонинтой орчин
289 Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцинтэй орчин
290 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганинтай орчин
291 Фенилаланин, метионин, арганин, триозинтой орчин
292 Фенилаланин, метионин, арганин, треонинтой орчин
293 Фенилаланин, метионин, цистейн, триозинтой орчин
294 Фенилаланин, цистейн, метионин, треонинтой орчин
295 Фенилаланин, метионин,триозин, лейцинтэй орчин
296 Фенилаланин, метионин,треонин, лейцинтэй орчин
297 Фенилаланин, цистейн, лейцин, арганинтай орчин
298 Фенилаланин, метионин, лейцин, арганин, цистейнтэй орчин
299 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, тирозинтой орчин
300 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, треонинтой орчин
301 Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцин, тирозинтой орчин
302 Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцин, треонинтой орчин
303 Фенилаланин, метионин, арганин, лейцин,тирозинтой орчин
304 Фенилаланин, метионин, арганин, лейцин,треонинтой орчин
305 Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцин, триозинтой орчин
306 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, лейцин,триозинтой орчин
307 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, лейцин,треонинтой орчин
308 Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, треонинтой орчин
309 Фенилаланин, метионин, лейцин, тирозинтой орчин
310 Фенилаланин, арганин, лейцин, тирозинтой орчин
311 Фенилаланин, метионинтой орчин
312 Фенилаланин, цистейнтэй орчин
313 Фенилаланин, лейцинтэй орчин
314 Фенилаланин, арганинтай орчин
315 Фенилаланин, треонинтой орчин
316 Фенилаланин, цистейн, лейцинтэй орчин
317 Фенилаланин, цистейн, метионинтой орчин
318 Фенилаланин, цистейн, арганинтай орчин
319 Фенилаланин, метионин, лейцинтэй орчин
320 Фенилаланин, лейцин, арганинтай орчин
321 Фенилаланин, метионин, арганинтай орчин
322 Фенилаланин, метионин, тирозинтой орчин
323 Фенилаланин, лейцин, тирозинтой орчин
324 Фенилаланин, лейцин, треонинтой орчин
325 Фенилаланин, тирозин арганинтай орчин
326 Фенилаланин, терионин арганинтай орчин
327 Френсисийн орчин
328 Эозин метилен хөхтэй агар
329 Эскулинтай  орчин
330 Эскулинтэй шөл
331 Эшдауны орчин
Худалдааны бэлэн тэжээлт орчин
1 Anaerobic agar
2 Amies transport medium with charcoal
3 Bacillus cereus agar
4 Blood agar base
5 Brilliance Bacillus cereus agar
6 Brain Heart infusion agar
7 Burkholderia Cepacia agar base
8 Bismuth sulfite agar
9 Bile peptone transport medium
10 Bromocresol purple broth
11 Brucella agar base
12 Brcella agar
13 B.C.G-Dextrose Hi veg agar
14 Cystein heart agar
15 Endo agar base
16 Fastidious anaerobe agar
17 FLETCHR Leptospira hiveg medium
18 FTA Hemagglutination buffer
19 FMB AGAR
20 GC agar
21 Hi Crome Listeria agar modified
22 CHROMagarTM Vibrio
23 CHROMagarTM Aqua ECC
24 CHROMagarTM StrepB
25 CHROMagarTM ECC
26 CHROMagarTM STEC
27 CHROMagarTM Y.Enterocolitica
28 CHROMagarTM listeria
29 CHROMagarTM  Rambach agar
30 CHROMagarTM Pseudomonas
31 CHROMagarTM Orientation
32 CHROMagarTM Bacillus cereus
33 CHROMagarTM  Ecoli
34 CHROMagarTM  salmonella plus
35 Kligler iron agar
36 Leptospira medium
37 Listeria selective agar
38 Malonine broth
39 MacCoy’s 5A medium
40 MacConkey agar
41 MacConkey broth (neutral red )
42 Moeller Decarboxylase broth ( arginine )
43 Moeller Decarboxylase broth (ornitine)
44 Moeller Decarboxylase broth ( lysine)
45 Milis Salivarius agar
46 Mueller -Hinton agar
47 LB- broth
48 LB agar 0.7%
49 Liquid agar
50 Nutrient agar
51 Nutrient broth
52 OXFORD agar
53 PALCAM listeria selective agar
54 PLET- agar
55 Pseudomanas selective agar (CN agar base)
56 Pseudomanas agar
57 Peptone water
58 Phenolphtalein phosphate agar
59 Plate Count agar
60 Selenitova poda
61 Simmons citrate agar
62 Sulfite agar
63 Salmonella shigella agar
64 Staphylococcus Hi Veg  agar
65 Streptococcus selection agar
66 KF- Streptococcus agar
67 Thioglycollate medium
68 Trypcase soy broth
69 Tryptic Soy agar
70 Tryptic Soy 0.7% -agar
71 TCBS agar
72 Tryptic soy broth
73 Tryptic soy agar
74 Violet red Bil Glucose agar without Lactose  (VRBL)
75 Violet red bile agar
76 Vibrio agar
77 Yersinia isolation agar
78 Urea agar base (Christensen)
79 XLD агар
80 XM-G E.Coli өсгөвөрлөх агар

Биобэлдмэл үйлдвэрлэлийн лаборатори нь тарваган тахал, боом, хуурмаг сүрьеэ өвчний оношлогооны дараах бактериофагийг үйлдвэрлэж байна.

Биобэлдмэлийн нэр
1 Боомын фаг
2 Тарваган тахлын фаг
3 Хуурмаг сүрьеэгийн фаг

Биоүйлдвэрлэлийн лаборатори нь микробиологийн болон химийн шинжилгээ оношлогоонд хэрэглэгдэх дараах нянгийн будаг, урвалж, уусмалуудыг үйлдвэрлэж байна.

Будаг урвалж, уусмалын нэр
1 Азопирам Д-ийн спиртэн уусмал – 0.5%
2 Азопирам Д-ийн спиртэн уусмал – 1%
3 Азопирам Д-ийн сорилын уусмалууд
4 Азид натрийн 1%-ийн усан уусмал 
5 Альсверийн шингэн 
6 Альбумины 1%-ийн уусмал 
7 Амидопирины спиртэн уусмал – 0.5% 
8 Амидопирины сорилын  уусмалууд
9 Андредын индикатор 
10 Ариун нэрмэл ус  
11 Аскорбины хүчлийн усан уусмал – 1%
12 Аскорбины хүчлийн усан уусмал – 2%
13 Арганины 0.1%-ийн усан уусмал 
14 Арганины 0.2%-ийн усан уусмал 
15 Арганины 0.15%-ийн усан уусмал 
16 Арганины 0.4%-ийн усан уусмал 
17 Aзтон спиртийн холимог
18 Антибиотикийн нийлмэл уусмал /anthracis selective supplement/ 
19 Бензидины усан уусмал – 1%
20 Бензилпенициллиний уусмал ( 0.5 нэгж/мл )
21 Бензилпенициллиний уусмал  (10 нэгж/мл )
22 Бензилпенициллиний ( 1000 нэгж/мл ) 
23 Бензилпенициллиний уусмал  ( 5 нэгж/мл )
24 Бензилпенициллиний уусмал ( 50 нэгж/мл )
25 Бензилпенициллиний уусмал ( 500 нэгж/мл )
26 Бензилпенициллиний уусмал ( 1000 нэгж/мл )
27 Бензилпенициллиний уусмал (5000 нэгж/мл )
28 Бензилпенициллиний уусмал (250.000 нэгж/мл )
29 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 1%
30 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 2%
31 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 7%
32 Бикарбонат натрийн усан уусмал – 10%
33 Бихромат калийн усан уусмал – 5%
34 Борын хүчлийн усан  уусмал – 3%-ийн усан уусмал
35 Борын хүчлийн усан  уусмал – 2%-ийн усан уусмал
36 Бриллиант ногооны усан уусмал -0.1%
37 Бриллиант ногооны усан уусмал -1%
38 Бромкрезол пурпурын уусмал – 1.6%  
39 Бромкрезол улааны уусмал – 1%
40 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.1%
41 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.15%
42 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.16%
43 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.2%
44 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 0.4%
45 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 1%
46 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 1.5%
47 Бромтимол хөхийн спирт – усан  уусмал – 1.6%
48 Бромтимол хөхийн ажлын уусмал
49 Бромтимол хөхийн индикатор
50 Бромтимол хөхийн спиртэн ханасан уусмал
51 Борын хүчлийн 10%-ийн усан уусмал
52 Боромын усын 4%-ийн уусмал
53 Валины усан уусмал 0.48%
54 Валины усан уусмал 0.96%
55 Везувины будаг
56 Вейсоны будаг
57 Висмут аммони цитратын усан уусмал – 10%
58 Гар ариутгах уусмал №1
59 Гар ариутгах уусмал №2
60 Галактозын усан уусмал – 20%
61 Гентамициний уусмал  
62 Гентамицины ажлын уусмал 
63 Генцианвиолейтын ажлын уусмал (1:1000)
64 Генцианвиолейтын усан уусмал (1:4000)
65 Генцианвиолейтын усан уусмал (1:5000)
66 Генцианвиолейтын усан уусмал (1:200000)
67 Генцианвиолейтын спирт – усан уусмал – 0.05%
68 Генцианвиолейтын спирт – усан уусмал – 1% 
69 Генцианвиолейтын спирт- усан уусмал – 2%  
70 Генцианвиолейтын спирт- усан уусмал – 3%
71 Генционвиолейтын усан уусмал 
72 Генцианвиолейтын спиртэн ханасан уусмал
73 Герлихийн будаг 
74 Гидрохлоридын  усан уусмал – 1%
75 Гимз-Романовскийн ажлын уусмал
76 Гимз-Романовскийн спиртэн ханасан уусмал
77 Гимзийн 3%-ийн уусмал 
78 Глицины 5%-ийн усан уусмал
79 Глицины 1%-ийн усан уусмал
80 Глицины 0.5%-ийн усан уусмал
81 Глицерин, желатины холимог
82 Глицерины усан уусмал – 5%
83 Глицерины усан уусмал – 50%
84 Глицерины буфер
85 Глюкозын усан уусмал – 1%
86 Глюкозын усан уусмал – 3%
87 Глюкозын усан уусмал – 5%
88 Глюкозын усан уусмал – 7.5%
89 Глюкозын усан уусмал -10%
90 Глюкозын усан уусмал – 20%
91 Глюкозын усан уусмал – 25%
92 Гриссийн урвалж 
93 Гемины 0.25%-ийн 0.02Н-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан уусмал 
94 Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.1% 
95 Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.5%
96 Давсны хүчлийн усан уусмал – 1% 
97 Давсны хүчлийн усан уусмал – 3% 
98 Давсны хүчлийн усан уусмал – 10%
99 Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.1N
100 Давсны хүчлийн усан уусмал – 1N
101 Давсны хүчлийн усан уусмал – 5N 
102 Давсны хүчлийн усан уусмал – 12N
103 Давсны хүчлийн усан уусмал – 17%-ийн уусмал
104 Давсны хүчлийн усан уусмал – 19%-ийн уусмал
105 Ди метил фе-фениленийн 1%-ийн усан уусмал 
106 Забуферийн уусмал 
107 Здровскийн будаг 
108 Зэсийн сульфатын усан уусмал – 1%
109 Зэсийн сульфатын усан уусмал – 5%
110 Изолейцин -DL 0.363%-ийн усан уусмал
111 Йодын спиртэн уусмал – 3%
112 Йодын спиртэн уусмал – 4%
113 Йодын спиртэн уусмал – 5%
114 Йодын спиртэн уусмал – 10%
115 Калий иодын спирт – уусмал – 0.5% 
116 Калий йодын усан уусмал – 0.25% 
117 Калий йодын усан уусмал – 0.5% 
118 Калий йодын усан уусмал – 2% 
119 Калий йодын усан уусмал – 10%
120 Калий хлорын усан уусмал -0.1M
121 Калий хлорын усан уусмал – 0.5M 
122 Калий хлорын усан уусмал – 0.2%
123 Калийн гидрофосфат,  лактозын уусмалын холимог
124 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 0.0045%
125 Калийн дигидрофосфатын 2.024% -ийн усан уусмал
126 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 5%
127 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 9%
128 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 27% 
129 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 0.01М
130 Калийн гидрофосфатын усан уусмал – 0.1М 
131 Калийн перманганатын усан уусмал – 0.1N
132 Калийн перманганатын усан уусмал – 0.1Н 
133 Калийн перманганатын усан уусмал – 1% 
134 Калийн шүлтийн усан уусмал – 1% 
135 Калийн шүлтийн усан уусмал – 3% 
136 Калийн шүлтийн усан уусмал – 5% 
137 Калийн шүлтийн усан уусмал – 10% 
138 Калийн шүлтийн усан уусмал – 40% 
139 Калины урвалж
140 Кальц хлоридын усан уусмал – 0.5%
141 Кальц хлоридын усан уусмал – 1% 
142 Кальц хлоридын усан уусмал – 5% 
143 Кальц хлоридын усан уусмал – 2М
144 Карболын хүчлийн усан уусмал – 1% 
145 Карбольт фуксины будаг
146 Карнаугийн  холимог
147 Кармины будаг
148 Ковачийн урвалж
149 Козерийн уусмал
150 Комплекс индикатор 
151 Конго улааны спиртэн уусмал – 10%
152 Крахмалын усан уусмал – 1%
153 Крахмалын усан уусмал – 10%
154 Крахмалын спирт – усан уусмал – 10%
155 Крезол улааны спирт – усан уусмал 10%
156 Кристалвиолетын спирт – усан уусмал – 005% 
157 Кристаллвиолет, карболын уусмал
158 Ксилолын 1:1 усан уусмал 
159 Лакмусын спирт – усан уусмал – 1%
160 Лакмусын ханд 
161 Лактозын усан уусмал – 10%
162 Лактозын усан уусмал – 20%
163 Леффлерийн будаг
164 Лейцины 0.1%-ийн усан уусмал 
165 Лейцины 0.15%-ийн усан уусмал 
166 Лейцины 0.2%-ийн усан уусмал 
167 Лизоцимын 2.25%-ийн усан 
168 Люголь
169 Магни хлоридын усан уусмал – 0.5М
170 Магнийн сульфатын усан уусмал – 0.5М
171 Магнийн сульфатын усан уусмал – 15%
172 Магнийн сульфитын усан уусмал – 4%
173 Мак-фарландын стандарт уусмал (0.5 нэгж)
174 Мак-фарландын стандарт уусмал (1 нэгж)
175 Мак-фарландын стандарт уусмал (2 нэгж)
176 Мак-фарландын стандарт уусмал (3 нэгж)
177 Мак-фарландын стандарт уусмал (4 нэгж)
178 Мак-фарландын стандарт уусмал (5 нэгж)
179 Малахит ногооны усан уусмал – 5%
180 Малахит ногооны усан уусмал – 0.75%
181 Малахит ногооны усан уусмал – 0.5%
182 Малахит ногооны будаг
183 Манганий сульфатын усан уусмал – 0.01%
184 Метионины 1.2%-ийн усан уусмал 
185 Метионины 0.6%-ийн усан уусмал 
186 Метионины 0.15%-ийн усан уусмал 
187 Метионины 0.4%-ийн усан уусмал 
188 Мертолит натрийн усан уусмал (1:100)
189 Мертолит натрийн усан уусмал (1:1000)
190 Мертолит натрийн усан уусмал (1:4000)
191 Мертолит натрийн усан уусмал (1:8000)
192 Мертолит натрийн усан уусмал (1:10000)
193 Метабисульфит натрийн усан уусмал – 0.1N
194 Метабисульфит натрийн усан уусмал – 5%
195 Метанол бэхжүүлэгч
196 Метилен улааны спирт усан уусмал – 0.5%
197 Метилен улааны спиртэн уусмал 
198 Метилен хөхийн усан уусмал – 0.2%  
199 Метилен хөхийн усан уусмал -0.065%  
200 Метилен хөхийн  усан уусмал – 0.5% 
201 Метилен хөхийн спиртэн усан уусмал – 1%
202 Метилен хөхийн усан уусмал (1:5000)
203 Метилен хөхийн  усан уусмал
204 Метилен хөхийн спиртэн ханасан уусмал
205 Микулины консервант
206 Мочевины  усан уусмал – 10%
207 Мочевины  усан уусмал – 40%
208 Мөнгөний нитратын усан уусмал – 0.01N
209 Мөнгөний нитратын усан уусмал – 0.025N
210 Мөнгөний нитратын усан уусмал – 0.1N
211 Натри хлорын усан уусмал – 0.1N
212 Натри хлорын усан уусмал – 0.5М
213 Натри хлорын усан уусмал – 5М
214 Натри хлорын усан уусмал – 0.65%
215 Натри хлорын усан уусмал – 0.8%
216 Натри хлорын усан уусмал – 0.85%
217 Натри хлорын усан уусмал – 0.9%
218 Натри хлорын усан уусмал – 1%
219 Натри хлорын усан уусмал – 10%
220 Натри хлорын усан уусмал – 2%
221 Натри хлорын усан уусмал – 3%
222 Натри хлорын усан уусмал – 4%
223 Натри хлорын усан уусмал – 5%
224 Натри хлорын усан уусмал – 6%
225 Натри хлорын усан уусмал – 7%
226 Натри хлорын усан уусмал – 8%
227 Натри хлорын усан уусмал – 9%
228 Натри хлорын усан уусмал -50%
229 Натри хлорын усан уусмал -50М
230 Натрийн гидрофосфатын   усан уусмал – 5.37%
231 Натрийн гидрофосфатын   усан уусмал – 11%
232 Натрийн дигидрофосфатын  усан уусмал – 0.01М
233 Натрийн дигидрофосфатын  усан уусмал – 0.1М
234 Натрийн дигидрофосфатын  усан уусмал – 0.537%
235 Натрийн карбонатын усан уусмал – 7%
236 Натрийн карбонатын усан уусмал – 10%
237 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 0.5%
238 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 2.5%
239 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 10%
240 Натрийн сульфатын  усан уусмал – 20%
241 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.01M
242 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.01N
243 0.01N-ийн NaOH-д уусгасан геминий уусмал –  0.25%
244 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.02N
245 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.05N
246 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 0.1N
247 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 1N
248 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 2M
249 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 1%
250 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 10%
251 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 20%
252 Натрийн шүлтийн усан уусмал – 40%
253  ᾳ-Нафтилын спиртэн уусмал 
254  1-Нафтилын спиртэн уусмал 
255  ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 0.6%
256  ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 1%
257  ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 5%
258  ᾳ-Нафтолын спиртэн уусмал – 6%
259 Нашатырын спирт
260 Нейссерийн урвалж
261 Нейтрал улааны усан уусмал – 0.05%
262 Нейтрал улааны усан уусмал – 0.5%
263 Нейтрал улааны усан уусмал – 1%
264 Нейтрал улааны усан уусмал – 1.5%
265 Никиферовын холимог
266 Оксидазын нэг бүрдэлт урвалж
267 Оксидазын хоёр бүрдэлт урвалж
268 Ортотолидины 1 бүрдэлт урвалж
269 Перксийн усан уусмал – 1%
270 Перксийн усан уусмал – 2%
271 Перксийн усан уусмал – 3%
272 Перксийн усан уусмал – 5%
273 Перксийн усан уусмал – 10%
274 Перксийн усан уусмал – 20%
275 Перманганат калийн усан уусмал – 1%
276 Перманганат калийн усан уусмал – 0.1Н (KMnO4)
277 Полихром метилен хөхийн будаг
278 Поли этилен гликолын усан уусмал – 1%
279 Поли этилен гликолын усан уусмал – 5%
280 Фенилаланины 0.15%-ийн усан уусмал 
281 Фенилаланины-DL 0.4%-ийн усан уусмал 
282 Фенилаланины 0.25%-ийн усан уусмал 
283 Формалины 2%-ийн усан уусмал 
284 Фосфатын буферийн усан уусмал (рH=7.0, 0.1М)
285 Фосфатын буферийн усан уусмал ( pH=7.2, 0.1 М ) 
286 Фосфатын буферийн усан уусмал ( pH=8.0, 0.1 М )
287 Фосфатын буферийн  уусмал ( pH=8.0, 14 М )  
288 Райтын будаг
289 Ребигерийн будаг
290 Pозбенгал будаг 
291 Pозбенгал шинглэгч
292 Ругийн I уусмал
293 Ругийн II уусмал
294 Ругийн III уусмал
295 Сафранины усан уусмал – 0.5%
296 Сафранины усан уусмал – 1%
297 Сафранины усан уусмал – 3%
298 Сахарозын усан уусмал – 0.1М
299 Сахарозын усан уусмал – 0.5М
300 Сахарозын усан уусмал – 10%-ийн усан уусмал
301 Сахарын ханасан уусмал 
302 Селлерийн будаг
303 Содын уусмал -1%
304 Сүүний хүчлийн усан уусмал – 4%
305 Сүүний хүчлийн уусмал – 10%
306 Теллурит калийн ажлын  уусмал (1:1000)
307 Теллурит калийн ажлын  уусмал (1:5000)
308 Теллурит калийн ажлын  уусмал (1:100000)  
309 Теллурит калийн усан уусмал – 2%
310 Треонины 0.05%-ийн усан уусмал
311 Треонины 0.15%-ийн усан уусмал
312 Триозины 0.15%-ийн усан уусмал
313 Тиосульфит натрийн усан уусмал – 0.1N
314 Тиосульфит натрийн усан уусмал – 2.5%
315 Тиосульфит натрийн усан уусмал – 5%
316 Тодотгуур уусмал
317 Толуолоор ханасан давсны уусмал – 2.5%
318 Төмөрийн сульфатын усан уусмал – 8%
319 Төмөрийн хлоридын усан уусмал – 10%
320 Төмөрийн хлоридын усан уусмал – 7%
321 Триптофаны 0.1%-ийн усан уусал
322 Фенилаланины 0.15%-ийн усан уусмал 
323 Фенилаланины 1.2%-ийн усан уусмал 
324 Фенол улааны спиртэн уусмал
325 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.1%
326 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.2%
327 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.24%
328 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.25%
329 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 0.4%
330 Фенол улааны спиртэн  усан уусмал – 1%
331 Фенол улааны 6.7%-ийн индикатор
332 Фенолфталейны спиртэн  уусмал – 0.1%
333 Фенолфталейны спиртэн  уусмал – 0.5%
334 Фенолфталейны спиртэн  уусмал – 1%
335 Фенолын усан уусмал – 5%
336 Физиологийн уусмал
337 Фенолтой 0.5%-ийн физиологийн уусмал
338 Формалины усан  уусмал – 1%
339 Формалины усан  уусмал – 20%
340 Формалины усан  уусмал – 3 %
341 Формалины усан  уусмал -5%
342 Формалины усан  уусмал – 10 %
343 Формалины усан  уусмал -15%
344 Формалины хольц – 40%
345 Формалинжуулсан спиртэн уусмал – 10%
346 Фосфат, бамбайн буферын уусмал
347 Фосфатын буферээр бэлтгэгдсэн формалины уусмал -3%
348 Фосфатын буферийн уусмал  pH-7.2
349 Фосфатын буферийн уусмал  pH-7.4
350 Фосфатын буферийн уусмал 14М-ийн
351 Фуксины спиртэн усан уусмал – 0.05%
352 Фуксины спиртэн  уусмал – 0.5%
353 Фуксины спиртэн  уусмал – 2%
354 Фуксины спиртэн  уусмал – 5%
355 Фуксины спиртэн  уусмал – 8%
356 Фуксины спиртэн  уусмал – 10%
357 Фуксины спиртэн ханасан уусмал 
358 Фуксины усан уусмал
359 Хлорт аммоны усан уусмал -10%
360 Хлорт барийн усан уусмал – 1М
361 Хлорт барийн  усан уусмал -1%
362 Хлорамин Т-ийн 1%-ийн усан уусмал
363 Хризоидины усан уусмал
364 Хурган чихний хүчлийн усан уусмал – 0.25М
365 Хурган чихний хүчлийн усан уусмал – 12%
366 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 1%
367 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 5%
368 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 10%
369 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 24%
370 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 25%
371 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 50%
372 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 0.1N
373 Хүхрийн хүчлийн усан уусмал – 2М
374 Хүхэр хүчлийн аммоний төмөрийн усан уусмал – 10%
375 Хүхэр хүчлийн этил окси пара фенилен ди амины спирт-усан уусмал – 1%
376 Хэнскийн 10Х үндсэн уусмал
377 Хэнскийн 1Х уусмал
378 Цайрын сульфатын усан уусмал 0.01%
379 Цистейны уусмал-L – 0.1% 0.1H-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан 
380 Цистейны уусмал-L – 0.48% 0.1H-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан 
381 Цистейны уусмал-L – 0.96% 0.1H-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан 
382 Цистейны -L уусмал – 1.2% 0.1H-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан 
383 Цистейны -L уусмал – 2.5% 0.1H-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан 
384 Цистейны -L 10%-ийн усан уусмал
385 Циль-Нильсений будаг 
386 Цитрат натрийн усан уусмал – 10%
387 Цитратын буферийн уусмал 1М, рН=4.95
388 Цууны хүчлийн усан  уусмал -0.5%
389 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 0.75%
390 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 2%
391 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 4%
392 Цууны хүчлийн уусмал – 12%
393 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 30%
394 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 50%
395 Цууны хүчлийн усан  уусмал – 70%
396 Цуу хүчлийн кармины будаг
397 Шилний черниль
398 Эрлихийн урвалж
399 Этилийн спирт-50%
400 Этилийн спирт-96%-ийн этилийн спиртэнд найруулсан 3%-ийн перкс
401 Эфирийн 50%-ийн уусмал 
402 Denaturation soluion
403 Neutrlization sol

 Будаг шингээсэн цаас
1 Арабионз шингээсэн бромтимол хөхтэй цаасан диск 
2 Арабиноз шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
3 Генцианвиолейттой  цаас 
4 Глюкоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
5 Глюкоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
6 Галактоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
7 Галактоз шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
8 Глицерин шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
9 Глицерин шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
10 Иннозит шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
11 Иннозит шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
12 Инулин шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
13 Иулин шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
14 Индол үүсэлтийг тодорхойлох цаас  
15 Ксилоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
16 Ксилоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
17 Лактоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
18 Лактоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
19 Манноз шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
20 Манноз шингээсэн бромтимол хөх индикатротой цаасан диск
21 Маннит шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
22 Маннит шингээсэн бромтимол хөх индикатротой цаасан диск
23 Мальтоз шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
24 Мальтоз шингээсэн бромтимол хөх индикатротой цаасан диск
25 Мелибиоз шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
26 Мелибиоз шингээсэн бромтимол хөх индикатротой цаасан диск
27 Мертолит натри шингээсэн цаас 
28 Рамноз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
29 Рамноз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
30 Раффиноз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
31 Раффиноз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
32 Рибиоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
33 Рибиоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
34 Cахароз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
35 Сахароз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
36 Cорбит шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск
37 Сорбит шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск
38 Салицин шингээсэн бромтимол хөх индикатротой цаасан диск
39 Салицин шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
40 Трегалоз шингээсэн бромтимол хөх индикатротой цаасан диск
41 Трегалоз шингээсэн фенол улаан индикатротой цаасан диск
42 Фуксинтай цаас
43 Фруктоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск 
44 Фруктоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск 
45 Цардуул шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск 
46 Цардуул шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск 
47 Целибиоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск 
48 Целибиоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск 
49 Целлюлоз шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск 
50 Целлюлоз шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск 
51 Цитрулин шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск 
52 Цитрулин шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск 
53 Хүхэрт устөрөгч үүсэлтийг тодорхойлох цаас 
54 Эскулин шингээсэн бромтимол хөх индикатортой цаасан диск 
55 Эскулин шингээсэн фенол улаан индикатортой цаасан диск

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter