• Худалдан авах ажиллагааны тайлан
  • Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
  • Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт
  • Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Нэр Хавсралт Огноо
2022 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан  Татах 2023
2021 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан  Татах 2023
2020 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан  Татах 2023
2019 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан  Татах 2023
2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2023
2017 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2018
2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2017
2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2015

Нэр Хавсралт Огноо
2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  Татах 2024
2023 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  Татах 2023

Нэр Хавсралт Огноо
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2018 оны 05-р сарын худалдан авалт Татах 2018
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2018 оны 04-р сарын худалдан авалт Татах 2018
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 12-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 11-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 10-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 9-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 8-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 7-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 5-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 4-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 2-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 9-р сарын худалдан авалт Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 7-р сарын худалдан авалт Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 5-р сарын худалдан авалт Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Татах 2023
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2018 оны 4-р сар) Татах 2018
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2018 оны 2-р сар) Татах 2018
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2017 оны 11-р сар) Татах 2017
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2017 оны 9-р сар) Татах 2017
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2017 оны 3-р сар) Татах 2017
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2016 оны 6-р сар) Татах 2016
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2016 оны 5-р сар) Татах 2016
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2016 оны 4-р сар) Татах 2016
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2015 оны 5-р сар) Татах 2015
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2015 оны 3-р сар) Татах 2015

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter