Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/01 2015.01.09  Татах
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/02 2015.01.09  Татах
3 Комисс томилох тухай А/03 2015.01.15 Татах 
4 Монголын вирус судлалын нийгэмлэг, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ, ХӨТМҮХолбоо, МАУА-ийн хамтарсан тушаал А/04 2015.01.15 Татах 
5 Хот суурин газрын золбин нохой тоолох арга зүй батлах тухай А/05 2015.01.23 Татах 
6 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай А/06 2015.02.04 Татах 
7 Нэг эрүүл мэнд D43 төслийн судлаачдын харилцааг зохицуулах тухай А/07 2015.02.06 Татах 
8 ЗӨСҮТ, УМЭАЦТЛ-ийн захирлын хамтарсан тушаал А/08 2015.02.06 Татах 
9 Үнэлгээний хороо томилох тухай А/09 2015.02.10 Татах 
10 Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагын тусламж үйлчилгээний  шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай А/10 2015.02.17 Татах 
11 Ажлын хэсэг томилох тухай А/11 2015.02.25 Татах 
12 Бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай А/12 2015.02.25 Татах 
13 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай А/13 2015.02.26 Татах 
14 Сар шинийн баяр тэмдэглэх тухай А/14 2015.02.17 Татах 
15 Ажил дүгнэх байнгын комисс томилох, журам батлах тухай А/15 2015.02.27 Татах 
16 Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16 2015.03.03 Татах 
17 ХӨДББН-өөс эд зүйлс гаргуулах тухай А/17 2015.03.04 Татах 
18 ББНШК-ын журам батлах тухай А/18 2015.03.04 Татах 
19 Амьд омгийн сангийн үйл ажиллагааг шинэчлэх арга хэмжээний тухай А/19 2015.03.05 Татах 
20 Албан бичгийн индекс шинэчлэн батлах тухай А/20 2015.03.05 Татах 
21 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай А/21 2015.03.05 Татах 
22 Ажлын хэсэг томилох тухай А/22 2015.03.10 Татах 
23 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай А/23 2015.03.18 Татах 
24 Ажлын хэсэг томилох тухай А/24 2015.03.19 Татах 
25 Чанарын алба байгуулах тухай А/25 2015.03.25 Татах 
26 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын баг томилох тухай А/26 2015.03.26 Татах 
27 Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай А/27 2015.03.27 Татах 
28 Тохижилтийн уралдаан зарлах тухай А/28 2015.03.30 Татах 
29 Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/29 2015.03.31 Татах 
30 Ажлын хэсэг томилох тухай А/30 2015.04.07 Татах 
31 Журам, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай А/31 2015.04.14 Татах 
32 Өмч хамгаалах байнгын комисс шинэчлэн томилох тухай А/32 2015.04.14 Татах 
33 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн ажиллах журам батлах тухай А/33 2015.04.15 Татах 
34 Тушаалыг хүчингүй болгох тухай А/34 2015.04.15 Татах 
35 Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам батлах тухай А/35 2015.04.15 Татах 
36 Ажлын байрны дадлагажих сургалт зохион байгуулах тухай А/36 2015.04.22 Татах 
37 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс түр эд зүйлс гаргуулах тухай А/37 2015.04.29 Татах 
38 Журам батлах тухай /ариутгал халдваргүйтгэлийн/ А/38 2015.04.21 Татах 
39 Өсгөвөр, сорьц устгах комисс томилох тухай А/39 2015.06.04 Татах 
40 Вакцин, ийлдэс устгах тухай А/40 2015.06.10 Татах 
41 Цахим хуудасны бүтэц, ажиллуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай А/41 2015.06.11 Татах 
42 Тооллогын комисс томилох тухай А/42 2015.06.22 Татах 
43 Журам батлах тухай /Зоонозын халдварт өвчний дуудлагад ажиллах журам/ А/43 2015.06.23 Татах 
44 Лабораторийн шинжилгээний стандарт, ажлын заавар батлах тухай А/44 2015.06.25 Татах 
45 Үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд тусламж үйлчилгээний шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай А/45 2015.07.09 Татах 
46 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргуулах тухай А/46 2015.07.22 Татах 
47 Дуудлагын баг томилж ажиллуулах тухай /Ховдын Булган суманд/ А/47 2015.07.22 Татах 
48 Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс томилох тухай А/48 2015.08.13 Татах 
49 Өмч хамгаалах байнгын комисс шинэчлэн томилох тухай А/49 2015.09.01 Татах 
50 Олон улсын ахмадын өдрийг тэмдэглэх тухай А/50 2015.09.07 Татах 
51 Лабораторийн бүртгэл, маягт хөтлөх журам, заавар батлах тухай А/51 2015.09.09 Татах 
52 Олон улсын галзуу өвчинтэй тэмцэх өдрийг тэмдэглэх тухай А/52 2015.09.09 Татах 
53 Нууцын журмыг шинэчлэн батлах тухай А/53 2015.09.09 Татах 
54 Үнэлгээний комисс байгуулах тухай /тарваган тахлын өвчлөлийн/ А/54 2015.09.18 Татах 
55 Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс томилох тухай А/55 2015.09.22 Татах 
56 Сургалт зохион байгуулах тухай /ариутгагчийн/ А/56 2015.10.05 Татах 
57 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам батлах тухай А/57 2015.10.06 Татах 
58 Хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах журам батлах тухай А/58 2015.10.06 Татах 
59 Эргэлтийн хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай А/59 2015.10.06 Татах 
60 Биотерроризмын сэжигтэй сорьцыг хүлээн авах, шинжлэх, хариу арга хэмжээ авах, баг томилох, журам батлах тухай А/66 2015.12.07 Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Зоонозын өвчний бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг сайжруулах тухай А/01 2016.01.08 Татах
2 Журам батлах тухай (ЦЕГ-ын ОНАБХАХ-ын II газар, ЗӨСҮТ-ийн захирлын хамтарсан тушаал) а/02/А/20 2016.01.19 Татах
3 Удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулах тухай А/03 2016.01.25 Татах
4 Оношлуур, тэжээлт орчин, химийн бодис, урвалж худалдан авах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/04 2016.01.27 Татах
5 Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагын тусламж үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангах тухай А/05 2016.02.04 Татах
6 Тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай А/06 2016.02.16 Татах
7 Вакцин устгах комисс томилох тухай А/07 2016.02.24 Татах
8 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/08 2016.02.25 Татах
9 Чанарын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай А/09 2016.02.25 Татах
10 Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/10 2016.02.25 Татах
11 Ажилтны ажлын цагийг бүртгэх, тооцох, хянах журам батлах тухай А/11 2016.02.25 Татах
12 Ажлын цагийн зохицуулалт хийх тухай А/12 2016.03.01 Татах
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хачгийн заавар боловсруулах / А/13 2016.03.02 Татах
14 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай А/14 2016.03.02 Татах
15 Өмч хамгаалах байнгын комисс шинэчлэн томилох тухай А/15 2016.03.02 Татах
16 Техникийн комисс шинэчилэн томилох тухай А/16 2016.03.02 Татах
17 Хүн амын дундах тандалт судалгааны заавар батлах тухай А/17 2016.03.10 Татах
18 Мэргэжлийн багийг шинэчилэн томилох, журам батлах тухай А/18 2016.03.21 Татах
19 Хөдөлмөрийн алдар тэмдэглэх тухай А/19 2016.03.29 Татах
20 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргуулах тухай А/20 2016.03.29 Татах
21 Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын журам баьлах тухай /архивын/ А/21 2016.03.29 Татах
22 Нууцын журам батлах тухай А/22 2016.03.29 Татах
23 Албан бичгийн индекс шинэчлэн батлах тухай А/23 2016.03.29 Татах
24 Эргэлтийн хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай А/24 2016.04.07 Татах
25 Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэх тухай А/25 2016.04.11 Татах
26 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай /шилэн дансны/ А/26 2016.04.11 Татах
27 Зүүн бүсийн аймгуудад зооонозын халдварын эрсдлийг үнэлэх, үйл ажиллагааны бэлэн байдалд хяналт хийх, зөвлөн туслах тухай А/27 2016.04.14 Татах
28 Ажлын хэсэг томилох /тохижилт үйлчилгээ хариуцсан/ А/28 2016.04.15 Татах
29 Урамшуулал олгох тухай /I улирлын/ А/29 2016.04.25 Татах
30 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай А/30 2016.04.27 Татах
31 Стандарт батлах тухай /ЗӨСТ-үүдийн/ А/31 2016.04.27 Татах
32 Ажлын хэсэг томилох тухай /тоног төхөөрөмжийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах/ А/32 2016.04.27 Татах
33 Улсын тооллогын комисс байгуулах тухай А/33 2016.04.28 Татах
34 Цахим хуудасны бүтэц, ажиллуулах журам батлах тухай А/34 2016.04.28 Татах
35 Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээг зохион байгуулах журам батлах тухай А/35 2016.04.28 Татах 
36 Эрсдлийн удирдлагын багийг шинэчлэн томилох тухай А/36 2016.04.28 Татах 
37 Ажлын цагийн зохицуулалт хийх тухай /И.Отгончимэг/ А/37 2016.04.29 Татах 
38 Тоног төхөөрөмж нэмэж хуваарилах тухай А/38 2016.04.29 Татах 
39 Сургалт зохион байгуулах тухай /Ариутгагчийн/ А/39 2016.04.29 Татах 
40 Төвийн зарим алба, тасгийн бэлэн байдлыг хангуулах тухай А/40 2016.05.03 Татах 
41 Жагсаалт батлах тухай /Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн иж бүрдэл/ А/41 2016.05.03 Татах 
42 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилгоожуулах тухай A/42 2016.05.05 Татах 
43 Зонхилон тохиолдох зоонозын өвчний оношилгоо, эмчилгээ, тандалтын стандарт шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай А/43 2016.05.12 Татах 
44 Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутагт дамжуулагчаар дамжих халдварт өвчний тандалт судалгаа хийх тухай А/44 2016.05.17 Татах 
45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/45 2016.05.20 Татах 
46 Анхан шатны бүртгэл маягт батлах тухай А/46 2016.06.07 Татах 
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47 2016.06.07 Татах 
48 Комисс томилох тухай А/48 2016.06.09 Татах 
49 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутагт бор хархны тандалт судалгаа хийх тухай А/49 2016.06.10 Татах 
50 Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн стандарт ажиллагааны заавар батлах тухай А/50 2016.06.10 Татах 
51 Тооллогын комисс томилох тухай А/51 2016.06.23 Татах 
52 Ёс зүйн салбар хороо шинэчилэх, журам батлах тухай А/52 2016.06.24 Татах 
53 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай А/53 2016.06.28 Татах 
54 Зардал батлах тухай А/54 2016.06.28 Татах 
55 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд байгууллагын тусламж, үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангах тухай А/55 2016.07.04 Татах 
56 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай А/56 2016.08.04 Татах 
57  Зоонозын сэжигтэй дуудлагад үйлчлэх журам  А/65  2016.09.29  Татах 
 58 Зардал шийдвэрлэх тухай А/66 2016.09.29 Татах
59 Сэтгүүл хуваарилах тухай А/67 2016.10.04 Татах
60 Тэмцээн зохион байгуулах тухай А/68 2016.10.04 Татах
61 Төвийн шуурхай удирдлагын нэгжийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай А/69 2016.10.06 Татах 
62  Зоонозын шалтгаант өвчний тусламж үйлчилгээг сайжруулах тухай  А/70  2016.10.13  Татах
63  Ажлын хэсэг томилох тухай  А/71  2016.10.17  Татах
64 Ажлын хэсэг томилох тухай А/72 2016.11.01 Татах
65 Арга зүйн заавар батлах тухай А/73 2016.11.11 Татах
66 Оношлуур, тэжээлт орчин, химийн бодис, урвалж худалдан авах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/75 2016.11.29 Татах
67 Сургалт зохион байгуулах тухай А/76 2016.11.29 Татах
68 Сургалт зохион байгуулах тухай А/77 2016.11.29 Татах
69 Чанарын багийг шинэчлэн батлах тухай А/78 2016.11.29 Татах
70 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/79 2016.11.29 Татах
 71  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  А/80  2016.11.29  Татах
72 Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тэмдэглэх тухай А/81 2016.11.30 Татах
73 Тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах тухай А/82 2016.11.30 Татах
74 Зоонозын өвчний эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг батлах тухай А/83 2016.11.30 Татах
75 Лабораторийн шинжилгээний стандарт ажлын заавар, протокол, удирдамж, чанарын гарын авлага батлах тухай А/84 2016.12.19 Татах
76 Баярын өдрүүдэд байгууллагын тусламж, үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангах тухай А/87 2016.12.26 Татах
77 Профессорын баг бүрдүүлэх тухай А/89 2016.12.28 Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
 1 Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гэрээгээр гүйцэтгэх журам батлах тухай А/01 2017.01.24 Татах
2 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай А/02 2017.01.25 Татах
3 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай А/03 2017.01.25 Татах
4 Нууцын журам батлах тухай А/04 2017.01.25 Татах
5 Архивын ажиллах журам А/05 2017.01.25 Татах
6 Албан бичгийн индекс батлах тухай А/06 2017.01.25 Татах
7 Заавар батлах тухай А/07 2017.01.25 Татах
8 Журам батлах тухай А/08 2017.02.13 Татах
9 Журам батлах тухай А/14/А/09 2017.01.25 Татах
10 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргах тухай А/10 2017.02.17 Татах
11 Сар шинийн өдрүүдэд бэлэн байдлыг хангах тухай А/11 2017.02.24 Татах
12 Зардал батлах тухай  А/12 2017.02.24  Татах
13 Сургалт зохион байгуулах тухай А/13 2017.02.24 Татах
14 Зоонозын өвчний хүн, амьтны дуудлагад үйлчлэх тухай А/14 2017.03.10 Татах
15 Вакцин, ийлдэс устгах комисс томилох тухай А/15 2017.03.13 Татах
16 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүтэц А/16 2017.03.21 Татах
17 Зардал батлах тухай А/17 2017.03.27 Татах
18 Эргэлтийн хөрөнгийг актлаж устгах, бүртгэлээс хасах тухай А/18 2017.03.27 Татах
19 Зардал батлах тухай А/19 2017.03.28 Татах
20 Эргэлтийн бус хөрөнгө актлаж устгах, бүртгэлээс хасах тухай А/20 2017.03.28 Татах
21 Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай  А/21 2017. 03.28  Татах
22 Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай А/22 2017.03.28 Татах
23 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/23 2017.03.28 Татах
24 Интернет, цахим шуудан, дотоод сүлжээ ашиглах журам батлах тухай А/24 2017.03.31 Татах
25 Зардал батлах тухай А/25 2017.04.19 Татах
26 Зардал батлах тухай А/26 2017.04.20 Татах
27 Аян зохион байгуулах тухай А/27 2017.04.20 Татах
28 Ажлын хэсэг томилох тухай А/28 2017.05.01 Татах
29 Ажлын хэсэг томилох тухай А/29 2017.05.02 Татах
30 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/30 2017.05.02 Татах
31 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргах тухай А/ 31  2017.05.02  Татах
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  А/32  2017.05.03  Татах
33 Хөрөнгө хуваарилах, бүртгэлд авах тухай  А/33  2017.05.12  Татах
34 Бэтэг-Сурталчилгааны материал боловсруулах тухай  А/34  2017.05.15  Татах
35 Ажлын хэсэг томилох тухай  А/35  2017.05.23  Татах
36 Зардал батлах тухай  А/36   2017.05.30 Татах
37 Хөндлөнгийн хамтарсан үнэлгээ сэдэвт хурал зохион байгуулах тухай  А/37  2017.05.30 Татах
38 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай  А/38  2017.05.30  Татах
39 Зардал батлах тухай  А/39  2017.06.05  Татах
40 Зардал батлах тухай  А/40  2017.06.07  Татах
41 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргах тухай  А/41  2017.06.12 Татах
42 Зардал батлах тухай  А/42  2017.06.13 Татах
43 Зардал батлах тухай  А/43  2017.06.14 Татах
44 Тооллогын комисс томилох тухай  А/44  2017.06.14 Татах
45 Ажлын хэсэг томилох тухай  А/45  2017.06.27 Татах
46 Тээврийн хэрэгсэл орлогод авах тухай  А/46-1  2017.06.30 Татах
47 Тоног төхөөрөмж орлогод авах тухай  А/46-2  2017.06.30 Татах
48 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд байгуулагын тусламж, үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангах тухай  А/47  2017.07.05 Татах
49 Ажлын хэсэг томилох тухай  А/48  2017.07.18 Татах
50 Зардал батлах тухай  А/49  2017.07.26 Татах
51 Зардал батлах тухай А/50  2017.07.26  Татах
52 Зардал батлах тухай А/51  2017.08.04  Татах
53 Бэтэг-Сурталчилгааны материал боловсруулах тухай А/52 2017.08.15  Татах
54 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргах тухай А/53  2017.08.22 Татах
55 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай А/54 2017.08.24  Татах
56 Зардал батлах тухай А/55 2017.08.24  Татах
57 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргах тухай А/56 2017.09.04  Татах
58 Байгууллагын тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах тухай А/57 2017.09.04  Татах
59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/59 2017.09.06  Татах
60 Вакцин, ийлдэс устгах комисс томилох тухай А/60 2017.09.06  Татах
61 Халаалтын узелийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай  А/61  2017.09.06  Татах
62 Сургалт удирдах багш нарын нэрс батлах тухай А/66 2017.11.03  Татах
63 Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/67 2017.11.03  Татах
64 Эргэлтийн хөрөнгө актлаж устгах, бүртгэлээс хасах тухай А/71 2017.11.23  Татах
65 Журам батлах тухай А/78 2017.12.11 Татах
66 Ажил дүгнэх байнгын комисс томилох, журам батлах тухай А/79 2017.12.11  Татах
67 Заавар батлах тухай А/80 2017.12.14  Татах
68 Бодлогын баримт бичиг батлах тухай А/84 2017.12.18 Татах
69 Байгууллагын тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах тухай А/88  2017.12.26  Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Баримт бичгийн индекс шинэчлэн батлах тухай А/01 2018.01.01 Татах
2 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/02 2018.01.05 Татах
3 Халдвараас сэргийлэх хяналтын багийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/03 2018.01.24 Татах
4 Мэргэжлийн багийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай А/04 2018.02.07 Татах
5 Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/05 2018.02.07 Татах
6 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай А/06 2018.02.13 Татах
7 Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагын тусламж үйлчилгээний шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай А/07 2018.02.13 Татах
8 Заавар батлах тухай /Зоонозын шалтгаант үйл явдал, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн хариу арга хэмжээ/ А/08 2018.02.14 Татах
9 Зардал батлах тухай /140,000/, /390,600/ А/09 2018.02.21 Татах
10 Заавар батлах тухай /Хачгаар дамжих халдварт өвчний байгалийн голомт тандалт судалгааны  заавар / А/10 2018.02.26 Татах
11 Урамшуулал олгох тухай А/11 2018.03.06 Татах
12 /Хөвсгөл ЗӨСТ шилдэг хамт олон/ Татах
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх/ А/12 2018.06.15 Татах
14 Биеийн тамир спортын хамтлаг бүрэлдэхүүн шинэчлэн томилох тухай А/13 2018.03.19 Татах
15 Оны шилдгүүдийг шалгаруулах журам батлах тухай А/14 2018.03.20 Татах
16 Зардал батлах тухай /1,956,000/ А/15 2018.03.21 Татах
17 Зардал батлах тухай /5,263,000/ А/16 2018.03.21 Татах
18 Зардал батлах тухай /150,000/ А/17 2018.03.29 Татах
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Брэндбүүк/ А/18 2018.03.29 Татах
20 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс зарцуулах тухай А/19 2018.04.10 Татах
21 Сургалт зохион байгуулах тухай /Зоонозын өвчний болон эмнэлгийн ариутгал судлал/ А/20 2018.04.10 Татах
22 Сургалт зохион байгуулах тухай /Ажлын байрны дагалдуулах сургалт/ А/21 2018.04.10 Татах
23 Урамшуулал олгох тухай /1-р улирлын ажил дүгнэх/ А/22 2018.04.24 Татах
24 Зардал гаргах тухай /Сувилагчийн 1 өдөр/ А/23 2018.04.26 Татах
25 Ажлын хэсэг томилж, удирдамж батлах тухай /Ажлын байрны ачааллын шинжилгээ хийх/ А/24 2018.04.26 Татах
26 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс зарцуулах тухай /Баян-Өлгий аймагт/ А/25 2018.04.30 Татах
27 Зардал батлах тухай /210,000/, /557,500/ А/26 2018.05.02 Татах
28 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл олгох тухай А/27 2018.05.02 Татах
29 Журам батлах тухай /Дотоодын цэргийн 05-р ангийн захирагчтай хамтарсан тушаал/ Хүн ба тээврийн хэрэгсэл, бараа материалыг шалган нэвтрүүлэх А/28 2018.04.30 Татах
30 Зардал батлах тухай /21,904,000/ А/29 2018.05.07 Татах
31 Ажлын хэсэг томилох тухай /Нохой тооллого/ А/30 2018.05.10 Татах
32 Зардал батлах тухай /Дорноговь-Замын үүд-1,754,700/ А/31 2018.05.21 Татах
33 Зардал батлах тухай /10,684,000/ А/32 2018.05.21 Татах
34 Зардал батлах тухай /1,453,000/ А/33 2018.05.21 Татах
35 Ажлын хэсэг томилох тухай /Мэдээ тайлан бүртгэл маягт/ А/34 2018.05.22 Татах
36 Ажлын хэсэг томилох тухай /ЗӨСҮТ-ийн Дунд хугацааны хөгжил 2019-2021он/ А/35 2018.05.23 Татах
37 Эргэлтийн хөрөнгийг акталж устгах бүртгэлээс хасах тухай А/36 2018.05.23 Татах
38 Тооллогын комисс батлах тухай /2018 оны эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллого/ А/37 2018.05.29 Татах
39 Эбола вирусын халдвараас сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай А/38 2018.05.29 Татах
40 Зардал батлах тухай /4,862,480/ А/39 2018.06.14 Татах
41 Урамшуулал олгох тухай /З.Ууганцэцэг, С.Мөнхчимэг, Э.Түвшинтулга, Ж.Золзаяа/ А/40 2018.06.14 Татах
42 Зардал батлах тухай /7,300,000/ А/41 2018.06.26 Татах
43 Зардал батлах тухай /22,958,000/ А/42 2018.06.26 Татах
44 Эргэлтийн бус хөрөнгийг акталж устгах, бүртгэлээс хасах тухай А/43 2018.06.26 Татах
45 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл байгуулах тухай А/44 2018.06.29 Татах
46 Зардал батлах тухай /704000/ А/45 2018.06.29 Татах
47 Аян зохион байгуулах тухай /Ёс зүй, хариуцлага, тусламж үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх/ А/46 2018.07.03 Татах
48 Зардал батлах тухай /1,103,700/ А/47 2018.07.03 Татах
49 Үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд тусламж үйлчилгээний шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай А/48 2018.07.04 Татах
50 Ажлын хэсэг томилох тухай /Мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалт зохион байгуулах/ А/49 2018.07.04 Татах
51 Эрсдэлийн удирдлагын багийг шинэчлэн томилох тухай А/50 2018.07.09 Татах
52 Зардал батлах тухай /442,200/ А/51 2018.07.27 Татах
53 Зардал батлах тухай /3,028,400/ А/52 2018.08.01 Татах
54 Зардал батлах тухай /116,550/ А/53 2018.08.01 Татах
55 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүтэц, удирдах бүрэлдэхүүнийг томилох тухай А/54 2018.08.13 Татах
56 Халдварт өвчний дэгтэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс зарцуулах тухай /Баян-Өлгий аймаг/ А/55 2018.08.20 Татах
57 Халдварт өвчний дэгтэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс зарцуулах тухай /Булган аймаг/ А/56 2018.08.20 Татах
58 Зардал батлах тухай /1,485,000/ А/57 2018.08.23 Татах
59 Хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай А/58 2018.08.30 Татах
60 Журам шинэчлэн батлах тухай /Дуудлага/ А/59 2018.08.30 Татах
61 Сургалт зохион байгуулах тухай /Зоонозын өвчин судлал/ А/60 2018.09.03 Татах
62 Зардал батлах тухай /1,832,200/ А/61 2018.09.20 Татах
63 Зардал батлах тухай /430,000/ А/62 2018.09.20 Татах
64 Зардал батлах тухай /60,840/ А/63 2018.09.26 Татах
65 Ажлын хэсэг томилох тухай /Ахмадын баяр/ А/64 2018.09.28 Татах
66 Журам батлах тухай /Аюулгүй байдал/ А/65 2018.09.28 Татах
67 Зардал батлах тухай /3,000,000, 2,296,744/ А/66 2018.10.15 Татах
68 Зардал батлах тухай /706,000/ А/67 2018.10.16 Татах
69 Халдвараас сэргийлэх хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай А/68 2018.10.16 Татах
70 Зардал батлах тухай /Харбин 2,224,800/ А/69 2018.10.16 Татах
71 Сургалт зохион байгуулах тухай /Зоонозын өвчин судлал/ А/70 2018.10.19 Татах
72 Зардал батлах тухай /2,920,000/ А/71 2018.10.23 Татах
73 Зардал батлах тухай /20,000,000/ А/72 2018.10.23 Татах
74 Зардал батлах тухай /24,198,800/ А/73 2018.10.23 Татах
75 Журам батлах тухай А/74 2018.10.24 Татах
76 /Шинэ ажилтан сонгон шалгаруулах/ Татах
77 Хөтөлбөр батлах тухай /Шинэ ажилтан дадлагажуулах/ А/75 2018.10.24 Татах
78 Хөтөлбөр батлах тухай /ЭМ сургалт/ А/76 2018.10.29 Татах
79 ШУ-ны ажилтны өдөр угтаж аян зохион байгуулах тухай А/77 2018.10.91 Татах
80 Ажлын хэсэг томилох тухай А/78 2018.11.05 Татах
81 Ажлын баярны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай А/79 2018.11.20 Татах
82 Заавар батлах тухай /Амьтны байрны үйл ажиллагаа/ А/80 2018.11.21 Татах
83 Зардал батлах тухай /15,000,000 төгрөг/ А/81 2018.11.21 Татах
84 Зардал батлах тухай /15,000,000 төгрөг/ А/82 2018.11.21 Татах
85 Зардал батлах тухай /1,083,700 төгрөг/ А/83 2018.12.07 Татах
86 Тооллогын комисс томилох тухай А/84 2018.12.13 Татах
87 Зардал батлах тухай /15,000,000, 3,966,055/ А/85 2018.12.17 Татах
88 Зардал батлах тухай /42,000/ А/86 2018.12.17 Татах
89 Зардал батлах тухай /4,560,000/ А/87 2018.12.19 Татах
90 Вакцин ийлдэс устгах комисс томилох тухай А/88 2018.12.21 Татах
91 Зардал батлах тухай /4,982,300/ А/89 2018.12.26 Татах
92 Байгууллагын тусламж үйлчилгээний шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай /Шинэ жилийн баяр/ А/90 2018.12.28 Татах
93 Тоног төхөөрөмж орлогод авах тухай А/91 2018.12.28 Татах
94 Эргэлтийн хөрөнгийг акталж устгах тухай А/92 2018.12.28 Татах
95 Оношлуур урвалж химийн бодис тэжээлт орчин худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/93 2018.12.28 Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай А/01 2019.01.10 Татах
2 Эрдэм шинжилгээий хурал зохион байгуулах тухай А/02 2019.01.11 Татах
3 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/03 2019.01.14 Татах
4 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай А/04 2019.01.15 Татах
5 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн түүхэн 90 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хэсэг томилох тухай А/14 2019-03-27 Татах
6 Мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай А/16 2019-04-03 Татах
7 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/27 2019.06.06 Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/01 2020.01.02 Татах
2 Халдварын сэргийлэлт, хяналт, биоаюулгүй ажиллагааны дэглэмийн багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/03 2020.01.14 Татах
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/04 2020.01.20 Татах
4 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүтэц, удирдах бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай А/05 2020.01.21 Татах
5 Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог идэвхжлийн нэгдүгээр зэрэгт шилжүүлэх тухай А/05-а 2020.01.22 Татах
6 Дуудлагын бэлэн байдал хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/06 2020.01.23 Татах
7 Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог идэвхжлийн хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэх тухай А/07 2020.01.26 Татах
8 Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог идэвхжлийн гуравдугаар зэрэгт шилжүүлэх тухай А/08 2020.02.13 Татах
9 Зардал батлах тухай А/09 2020.02.14 Татах
10 Заавар батлах тухай А/15 2020.02.21 Татах
11 Коронавируст (Ковид-19) халдварын дуудлагын бэлэн байдлын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай А/16 2020.03.02 Татах
12 Журам батлах тухай А/19 2020.03.09 Татах
 13 ТУТ-г идэвхжлийн 3-р зэрэгт шилжүүлэх тухай А/08  2020.03.11 Татах
 14 ТУТ-ны тодотгосон төлөвлөгөө батлах тухай А/23  2020.03.26 Татах
 15 Тээврийн хэрэгсэл орлогод авах тухай А/24  2020.03.27 Татах
 16 Мөнгөн урамшуулал олгох журам А/26  2020.04.07 Татах
 17 Комисс томилох тухай А/30  2020.04.30 Татах
 18 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргуулах тухай А/31  2020.05.08 Татах
 19 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргуулах тухай А/32 2020.05.08  Татах
 20 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс зарцуулах тухай А/33  2020.05.15 Татах
 21 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс зарцуулах тухай А/34  2020.05.15 Татах
 22 ТУТ-ны тодотгосон төлөвлөгөө батлах тухай А/35  2020.05.15 Татах
 23 Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай А/38 2020.05.27  Татах
 24 Сургалт зохион байгуулах тухай А/39  2020.05.29 Татах
 25 Ажлын хэсэг, удирдамж батлах тухай А/43
 2020.06.03 Татах
 26 Үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд байгууллагын тусламж үйлчилгээний бэлэн байдал хангах тухай А/52  2020.06.22 Татах
 27 Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлсийн зарцуулах тухай А/49  2020.07.09 Татах
 28 Шалгалтын комисс томилох тухай А/60 2020.07.09  Татах
 29 Оношлуур хуваарилах тухай А/62  2020.09.15 Татах
 30 Заавар батлах тухай А/66  2020.10.16 Татах
 31 Эрсдэлийн удирдлагын багийг шинэчлэн томилох тухай А/69  2020.10.22 Татах
 32 Зардал батлах тухай А/68  2020.10.22 Татах
 33 Ажлын хэсэг томилох тухай А/77   2020.11.10 Татах
 34 Журам батлах тухай А/78  2020.11.13 Татах
35 Заавар батлах тухай
А/79  2020.11.17 Татах
 36 Эерэг хандлага эмчилгээний эхлэл аян зохион байгуулах тухай А/67 2020.12.24 Татах
 37 Байгууллагын тусламж үйлчилгээ, шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай А/101 2020.12.28  Татах
 38 Журам батлах тухай А/93 2020.12.21  Татах
 39 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай А/61 2020.09.04  Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Заавар батлах тухай A/02 2021.01.05 Татах
2 Шилдэг хамт олныг шалгаруулж урамшуулал олгох тухай А/03 2021.01.05 Татах
3 Тусгай горимд шилжүүлэх тухай А/05 2021.01.15 Татах
4 ЗӨСҮТ-ийн түүхт 90 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хэсэг томилох тухай А/06 2021.02.03 Татах
5 Халдварын сэргийлэлт хяналт био аюулгүй ажиллагааны дэглэмийн багийн багын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/08 2021.02.05 Татах
6 Эрсдэлийн удирдлагын багийг шинэчлэн томилох тухай А/09 2021.02.05 Татах
7 Ажил дүгнэх байнгийн комисс байгуулах тухай А/11 2021.02.22 Татах
8 Чанарын багийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэх тухай А/14 2021.03.02 Татах
9 Жагсаалт батлах тухай А/15 2021.03.02 Татах
10 Тусгай горимоор ажиллах тухай нэмэлт өөрчлөлт А/19 2021.03.29 Татах
11 Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/23 2021.04.09 Татах
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/27 2021.05.03 Татах
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/28 2021.05.03 Татах
14 Заавар батлах тухай А/33 2021.06.11 Татах
15 Заавар батлах тухай А/34 2021.06.11 Татах
16 Журам батлах тухай А/35 2021.06.11 Татах
17 Байгууллагын тусламж үйлчилгээний шуурхай бэлэн байдал хангах тухай А/41 2021.07.08 Татах
18 Журам батлах тухай А/42 2021.07.08 Татах
19 Халдварын сэргийлэлт, биоаюулгүй ажиллагааны дэглэмийн багийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай А/43 2021.07.09 Татах
20 ЗӨСҮТ-ийн Хүндэт тэмдэг олгох, Хүндэт дэвтэрт бичиж алдаржуулах журам батлах тухай А/51 2021.08.25 Татах
21 Био аюулгүй ажиллагааны үйлдлүүд, био хамгаалалтын үйл ажиллагааг сайжруулах тухай А/60 2021.10.23 Татах
22 Ажлын байрны дагалдан сургалтын хөтөлбөр батлах тухай А/69 2021.11.25 Татах
23 Журам батлах тухай А/70 2021.11.25 Татах
24 Тодотгосон төлөвлөгөө батлах тухай А/73 2021.12.03 Татах

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter