ЗӨСҮТ

Нэр Дугаар Огноо Хуудасны дугаар
I боть      
Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай а/01 9/I 42371
Ажлын хэсэг байгуулах тухай а/02 9/I 3
Комисс томилох тухай а/03 15/I 4
Монголын вирус судлалын нийгэмлэг, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ, ХӨТМҮХолбоо, МАУА-ийн хамтарсан тушаал а/04 15/I 42499
Хот суурин газрын золбин нохой тоолох арга зүй батлах тухай а/05 23/I 42670
Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай а/06 4/II 28-29
Нэг эрүүл мэнд D43 төслийн судлаачдын харилцааг зохицуулах тухай а/07 6/II 30-33
ЗӨСҮТ, УМЭАЦТЛ-ийн захирлын хамтарсан тушаал а/08 6/II 34-37
Үнэлгээний хороо томилох тухай а/09 10/II 38
Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагын тусламж үйлчилгээний  шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай а/10 17/II 39-43
Ажлын хэсэг томилох тухай а/11 25/II 44
Бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай а/12 25/II 45-46
Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай а/13 26/II 47-48
Сар шинийн баяр тэмдэглэх тухай а/14 17/II 49-50
Ажил дүгнэх байнгын комисс томилох, журам батлах тухай а/15 27/II 51-67
Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай а/16 3/III 68-69
ХӨДББН-өөс эд зүйлс гаргуулах тухай а/17 4/III 70-71
ББНШК-ын журам батлах тухай а/18 4/III 72-77
Амьд омгийн сангийн үйл ажиллагааг шинэчлэх арга хэмжээний тухай а/19 5/III 78-107
Албан бичгийн индекс шинэчлэн батлах тухай а/20 5/III 108-109
Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай а/21 5/III 110-122
Ажлын хэсэг томилох тухай а/22 10/III 123-128
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай а/23 18/III 129-140
Ажлын хэсэг томилох тухай а/24 19/III 141-143
Чанарын алба байгуулах тухай а/25 25/III 144-156
Халдварын сэргийлэлт, хяналтын баг томилох тухай а/26 26/III 157-158
Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай а/27 27/III 159-165
Тохижилтийн уралдаан зарлах тухай а/28 30/III 166-170
Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай а/29 31/III 171-177
Ажлын хэсэг томилох тухай а/30 7/IV 178-179
Журам, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай а/31 14/IV 180-183
Өмч хамгаалах байнгын комисс шинэчлэн томилох тухай а/32 14/IV 184
Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн ажиллах журам батлах тухай а/33 15/IV 185-188
Тушаалыг хүчингүй болгох тухай а/34 15/IV 189
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам батлах тухай а/35 15/IV 190-193
Ажлын байрны дадлагажих сургалт зохион байгуулах тухай а/36 22/IV 194-209
Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс түр эд зүйлс гаргуулах тухай а/37 29/IV 210-211
Журам батлах тухай /ариутгал халдваргүйтгэлийн/ а/38 21/V 212-219
Өсгөвөр, сорьц устгах комисс томилох тухай а/39 4/VI 220-229
Вакцин, ийлдэс устгах тухай а/40 10/VI 230-231
Цахим хуудасны бүтэц, ажиллуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай а/41 11/VI 232-243
Тооллогын комисс томилох тухай а/42 22/VI 244
Журам батлах тухай /Дуудлагын/ а/43 23/VI 245-258
 II боть      
Лабораторийн шинжилгээний стандарт, ажлын заавар батлах тухай а/44 25/VI 1-182
Үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд тусламж үйлчилгээний шуурхай бэлэн байдлыг хангах тухай а/45 9/VII 183-188
Халдварт өвчний дэгдэлтийн бэлэн байдлын нөөцөөс эд зүйлс гаргуулах тухай а/46 22/VII 189-190
Дуудлагын баг томилж ажиллуулах тухай /Ховдын Булган суманд/ а/47 22/VII 191
Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс томилох тухай а/48 13/VIII 192-194
Өмч хамгаалах байнгын комисс шинэчлэн томилох тухай а/49 1/IX 195
Олон улсын ахмадын өдрийг тэмдэглэх тухай а/50 7/IX 196-201
Лабораторийн журам, заавар батлах тухай а/51 9/IX 202-227
Олон улсын галзуу өвчинтэй тэмцэх өдрийг тэмдэглэх тухай а/52 9/IX 228-232
Нууцын журмыг шинэчлэн батлах тухай а/53 9/IX 233-245
Үнэлгээний комисс байгуулах тухай /тарваган тахлын өвчлөлийн/ а/54 18/IX 246-247
Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс томилох тухай а/55 22/IX 248
Сургалт зохион байгуулах тухай /ариутгагчийн/ а/56 5/X 249-257
 III боть      
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам батлах тухай а/57 6/X 42379
Хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах журам батлах тухай а/58 6/X 42702
Эргэлтийн хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай а/59 6/X 29-35
Хүний нөөцийн холбоотой
Ажил дүгнэх байнгын комисс томилох, журам батлах тухай А/15 27/II Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Хуудасны дугаар
1 Зоонозын халдварт өвчний бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай /ШУНэгж/ а/01 8/I 42387
2 Хамгаалалтын II хэсэг, ЗӨСҮТ-ийн захирлын хамтарсан тушаал а/02/А/20 12/I 19-22
3 Удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулах тухай а/03 25/I 23
4 Оношлуур, тэжээлт орчин, химийн бодис, урвалж худалдан авах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай а/04 27/I 24
5 Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагын тусламж үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангах тухай а/05 4/II 25-30
6 Тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай а/06 16/II 31-34
7 Вакцин устгах комисс томилох тухай а/07 24/II 35-36
8 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай а/08 25/II 37-41
9 Чанарын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай а/09 25/II 42-53
10 Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай а/10 25/II 54-58
11 Ажилтны ажлын цагийг бүртгэх, тооцох, хянах журам батлах тухай а/11 25/II 59-63
12 Ажлын цагийн зохицуулалт хийх тухай а/12 1/III 64-65
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хачгийн заавар боловсруулах / а/13 2/III 66
14 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай /14 2/III 67
15 Өмч хамгаалах байнгын комисс шинэчлэн томилох тухай а/15 2/III 68
16 Техникийн комисс шинэчилэн томилох тухай а/16 2/III 69
17 Хүн амын дундах тандалт судалгааны заавар батлах тухай а/17 10/III 70-99
18 Мэргэжлийн багийг шинэчилэн томилох, журам батлах тухай а/18 21/III 100
19 Хөдөлмөрийн алдар тэмдэглэх тухай а/19 29/III 101-104
20 ХӨДББН-өөс эд зүйлс гаргуулах тухай а/20 29/III 105-106
21 ББНШК-ын журам баьлах тухай /архивын/ а/21 29/III 107-111
22 Нууцын журам батлах тухай а/22 29/III 112-121
23 Албан бичгийн индекс шинэчлэн батлах тухай а/23 29/III 122-123
24 Эргэлтийн хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай а/24 7/IV 124-129
25 Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэх тухай а/25 11/IV 130
26 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай /шилэн дансны/ а/26 11/IV 131-133
27 Зүүн бүсийн аймгуудад зооонозын халдварын эрсдлийг үнэлэх, үйл ажиллагааны бэлэн байдалд хяналт хийх, зөвлөн туслах тухай а/27 14/IV 134
28 Ажлын хэсэг томилох /тохижилт үйлчилгээ хариуцсан/ а/28 15/IV 135
29 Урамшуулал олгох тухай /I улирлын/ а/29 25/IV 136-140
30 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай а/30 27/IV 141
31 Стандарт батлах тухай /ЗӨСТ-үүдийн/ а/31 27/IV  
32 Ажлын хэсэг томилох тухай /тоног төхөөрөмжийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах/ а/32 27/IV  
33 Улсын тооллогын комисс байгуулах тухай а/33 28/IV  
34 Цахим хуудасны бүтэц, ажиллуулах журам батлах тухай а/34 28/IV  
35 Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээг зохион байгуулах журам батлах тухай а/35 28/IV  
36 Эрсдлийн удирдлагын багийг шинэчлэн томилох тухай а/36 28/IV  
37 Ажлын цагийн зохицуулалт хийх тухай /И.Отгончимэг/ а/37 29/IV  
38 Тоног төхөөрөмж нэмэж хуваарилах тухай а/38 29/IV  
39 Сургалт зохион байгуулах тухай /Ариутгагчийн/ а/39 29/IV  
40 Төвийн зарим алба, тасгийн бэлэн байдлыг хангуулах тухай а/40 3/V  
41 Жагсаалт батлах тухай /Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн иж бүрдэл/ а/41 3/V  

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Журам батлах тухай А/78 2017.12.11 Татах
2 Бодлогын баримт бичиг батлах тухай А/84 2017.12.18 Татах

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
1 Заавар батлах тухай А/10 2018.02.26 Татах
2 Стандарт батлах тухай A/36 2016.04.27 Татах

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter