Нэр Огноо Дугаар Татах
Засгийн газрын тогтоол
1 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого 2017 24-р тогтоол Татах
Эрүүл мэндийн сайдын тушаал
2 Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2015.03.16 97/56 Татах
3 Төгсөлтийн дараахь гадаад сургалтын 2017-2020 оны тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 2017.08.10 А/312 Татах
4 Журам шинэчлэн батлах тухай 2017.09.01 А/337 Татах
5 Төгсөлтийн дараахь үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай 2017.12.15 А/184 Татах
6 Төгсөлтийн дараахь сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, зардал батлах тухай 2018.05.15 А/186 Татах
7 Үндсэн мэргэшлийн сургалтад суралцах их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай 2020.10.22 А/491 Татах
8 Резидент эмчийн албан тушаалын тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 2021.01.15 А/20 Татах
9 Эрүүл мэндийн ажилтны 2021-2022 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо батлах тухай 2021.04.06 А/191 Татах
10 Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах сувилагч, тусгай мэргэжилтний нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай 2021.09.17 А/582 Татах
Төвийн захирлын тушаал
7 Ажлын байрны дадлагажих сургалт зохион байгуулах тухай 2015.04.22 А/36 Татах
8 Сургалт удирдах багш нарын нэрийг батлах тухай 2017.11.02 А/66 Татах
9 Сургалтын хяналтын зөвлөл байгуулах тухай 2017.12.26 А/90 Татах
10 Сургалт зохион байгуулах тухай 2018.04.10 А/20 Татах
11 Сургалт зохион байгуулах тухай 2018.09.03 А/60 Татах
12 Сургалт зохион байгуулах тухай 2018.10.17 А/70 Татах
13 Сургалт зохион байгуулах тухай 2021.10.24 A/71 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter