• Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
 • Санхүүгийн тайлан
 • Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
 • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт
 • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр,батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт
 • Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлгөө, гүйцэтгэл
 • Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл,  хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт
 • Дараа жилийн төсвийн төсөл
 • Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
 • Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан
 • Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан
 • Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ, зарлагын гүйлгээ бүр, холбогдох шийдвэрийн хуулбарын хамт
 • Тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
Нийтлэл байхгүй

Нэр Хавсралт Он
Байгууллагын 2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2017
Байгууллагын 2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2017
Байгууллагын 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2016
Байгууллагын 2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2015
Байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2015
Байгууллагын 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2014

Нэр Хавсралт Он
2016 оны аудитын тайлан Татах 2017
2015 оны аудитын тайлан Татах 2016
2014 оны аудитын тайлан Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
2015 оны эхний хагас жилийн тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт Татах 2015

Нийтлэл байхгүй

Нэр Хавсралт Он
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р улирлын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 9-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 8-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 8-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 7-р сарын мэдээ Татах 2016
2016 оны эхний хагас жилийн мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 6-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 6-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 5-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 5-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 4-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 4-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн 2015 оны тайлан Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 11-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 10-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 9-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 8-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 7-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 6-р сарын мэдээ Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 6-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээ Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 4-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 3-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 2-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 1-р сарын мэдээлэл Татах 2015

Нийтлэл байхгүй
Нийтлэл байхгүй

Нэр Хавсралт Он
2017 оны төсвийн хуваарь Татах 2017
2016 оны төсвийн хуваарь Татах 2016
2016 оны батлагдсан төсөв Татах 2016
2015 оны батлагдсан төсөв Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
2016 оны төсвийн тодотгол Татах 2017
2015 оны төсвийн тодотгол Татах 2015
2015 оны төсвийн тодотгол Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Төсвийн зарлагын хэмнэлтийг зарцуулах тухай тушаал Татах 2015
Төсвийн зарлагын хэмнэлт 2015 оны 2-р хагас жил Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
2017 оны эхний хагас жилийн тайлан Татах 2017
2016 оны жилийн тайлан Татах 2017
2016 оны эхний хагас жилийн тайлан Татах 2016
2015 оны жилийн тайлан Татах 2016
2015 оны эхний хагас жилийн тайлан Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 10-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 09-р сарын 04-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 08-р сарын 03-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 07-р сарын 03-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 06-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 05-р сарын 09-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 05-р сарын 05-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 04-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 03-р сарын 15-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 03-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 02-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 01-р сарын 11-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 12-р сарын 13-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 11-р сарын 10-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Тэжээлт орчин, химийн бодис, урвалж нийлүүлэх гэрээ №2016/lab/01.02 Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 10-р сарын 24-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 10-р сарын 14-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 10-р сарын 11-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 9-р сарын 30-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Оношлуур нийлүүлэх гэрээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 9-р сарын 8-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 30-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Оношлуур нийлүүлэх гэрээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 19-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 16-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 15-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Оношлуур нийлүүлэх гэрээ №2016/lab/01.01 Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 7-р сарын 25-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 7-р сарын 7-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ №26 Татах 2016
Тэжээлт орчин, химийн боди, урвалж нийлүүлэх гэрээ № 2016/lab/01.02 Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 6-р сарын 8,28-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
ЭМСС-ын 2015 оны 10-р сарын 15-ны 1а/4143 Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 6-р сарын 14-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 6-р сарын 13-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 5-р сарын 23,31-ний мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 5-р сарын 3-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 4-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Тэжээлт орчин, химийн боди, урвалж нийлүүлэх гэрээ №2016/lab/01.02 Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 3-р сарын 23-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 3-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 2-р сарын 18-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 2-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 1-р сарын 20-ны мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Дулааны эрчим хүчийг худалдах, худалдан авах гэрээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 1-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2016
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 12-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 10-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 9-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 8-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 7-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 6-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 5-р сарын мөнгөн гүйлгээ Татах 2015

Нийтлэл байхгүй

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter