• Байгууллагын тасралтгүй сургалт нь эмч, мэргэжилтнүүдийн санал, хүсэлт хэрэгцээнд тулгуурлан жилийн эхэнд боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу жилийн турш хийгдэх сургалт байна.
  • Байгууллагын тасралтгүй сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу эмч, мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдан бүртгүүлсэн байна.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter