• Байгууллагын тасралтгүй сургалт нь эмч, мэргэжилтнүүдийн санал, хүсэлт хэрэгцээнд тулгуурлан жилийн эхэнд боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу жилийн турш хийгдэх сургалт байна.
  • Байгууллагын тасралтгүй сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу эмч, мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдан бүртгүүлсэн байна.
  • 2023 онд зохион байгуулагдах тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter