• Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
  • Худалдан авах ажиллагааны тайлан
  • Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл
  • Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл
  • Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтын хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
  • Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл
  • Концессын мэдээлэл

Нэр Хавсралт Огноо
2017 оны төлөвлөгөө Татах 2017
2016 оны төлөвлөгөө Татах 2016
2015 оны төлөвлөгөө Татах 2015

Нэр Хавсралт Огноо
2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2017
2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2015

Нийтлэл байхгүй 

Нэр Хавсралт Он
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 9-р сар Татах 2017
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 3-р сар Татах 2017

Нэр Хавсралт Огноо
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 10-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 9-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 8-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 7-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 5-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 4-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 2-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 9-р сарын худалдан авалт Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 7-р сарын худалдан авалт Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 5-р сарын худалдан авалт Татах 2015

Нийтлэл байхгүй 

Нийтлэл байхгүй 
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter