“Зоонозын өвчин судлал” чиглэлээр хүн ам, байгалийн голомтын тандалт, судалгаа, лабораторийн оношилгоо, биоаюулгүй байдал, биохамгаалал, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний чиглэлээр богино хугацааны багц цагийн 1 сар хүртэл хугацааны тодорхой сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулна (Эрүүл мэндийн байгууллагууд болон ЗӨСТ-ийн мэргэжилтнүүдийг хамруулна).

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter