• Төсөв
  • Төсвийн гүйцэтгэл
  • Аудитын тайлан
  • Тайлан, баланс
  • Нэмэлт санхүүжилт
  • Төсвийн зарлагын хэмнэлт
  • Төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
  • Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан

Нэр Хавсралт Он
2024 оны төсвийн хуваарь (өөрчлөлт орсон) Татах 2024.05
2024 оны төсвийн хуваарь Татах 2024
2023 оны төсвийн хуваарь Татах 2023
2022 оны төсвийн хуваарь Татах 2022
2021 оны төсвийн хуваарь Татах 2021
2020 оны батлагдсан төсөв Татах 2020
2020 оны төсвийн хуваарь Татах 2020
2019 оны төсвийн хуваарь Татах 2019
2018 оны төсвийн хуваарь Татах 2018
2017 оны төсвийн хуваарь Татах 2017
2016 оны төсвийн хуваарь Татах 2016
2016 оны батлагдсан төсөв Татах 2016
2015 оны батлагдсан төсөв Татах 2015
     
Нэр Хавсралт Он
2023 оны төсвийн тодотгол Татах 2023
2016 оны төсвийн тодотгол Татах 2023
2016 оны төсвийн тодотгол Татах 2017
2015 оны төсвийн тодотгол Татах 2015
2015 оны төсвийн тодотгол Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2024
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2024
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2024
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2023
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2022
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2021
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2020
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2019
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2018
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2017
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р улирлын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 9-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 8-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 7-р сарын мэдээ Татах 2016
2016 оны эхний хагас жилийн мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 6-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 5-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 4-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2016
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 11-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 10-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 9-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 8-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 7-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 6-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 4-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 3-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 2-р сарын мэдээлэл Татах 2015
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 1-р сарын мэдээлэл Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
2023 оны аудитын тайлан   2024
2022 оны аудитын тайлан Татах 2023
2021 оны аудитын тайлан Татах 2022
2020 оны аудитын тайлан Татах 2021
2019 оны аудитын тайлан Татах 2020
2018 оны аудитын тайлан Татах 2018
2017 оны аудитын тайлан Татах 2018
2016 оны аудитын тайлан Татах 2017
2015 оны аудитын тайлан Татах 2016
2014 оны аудитын тайлан Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Байгууллагын 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2023
Байгууллагын 2022 оны санхүүгийн тайлан Татах 2023
Байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2022
Байгууллагын 2021 оны санхүүгийн тайлан Татах 2022
Байгууллагын 2020 оны санхүүгийн тайлан Татах 2021
Байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2020
Байгууллагын 2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2020
Байгууллагын 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2020
Байгууллагын 2018 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2020
Байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2018
Байгууллагын 2017 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2018
Байгууллагын 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2017
Байгууллагын 2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2017
Байгууллагын 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2016
Байгууллагын 2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2015
Байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татах 2015
Байгууллагын 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан Татах 2014

Нэр Хавсралт Он
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2024
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2024
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2023
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2022
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2021
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2020
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2019
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2018
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 09-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 08-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 07-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 06-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 05-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 04-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 03-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2017
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 10-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 8-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 6-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 5-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 4-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн 2015 оны тайлан Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 12-р сарын мэдээ Татах 2016
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 11-р сарын мэдээ Татах 2015
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 6-р сарын мэдээ Татах 2015
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээ Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Өмнөх оны зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан Татах 2020

Тушаалын нэр Дугаар Батлагдсан сар, өдөр Татах
ЗАХИРЛЫН “А” ТУШААЛ
1 Зардал батлах тухай А/01 2023.01.06 Татах
2 Зардал батлах тухай А/16 2023.03.29 Татах
3 Зардал батлах тухай А/19 2023.04.06 Татах
4 Резидентийн цалин олгох тухай A/21 2023.04.12 Татах
5 Зардал батлах тухай А/22 2023.04.12 Татах
6 Зардал батлах тухай А/28 2023.05.17 Татах
7 Зардал батлах тухай А/29 2023.05.17 Татах
8 Зардал батлах тухай А/31 2023.05.18 Татах
9 Зардал батлах тухай А/32 2023.05.24 Татах
10 Зардал батлах тухай А/34 2023.06.02 Татах
11 Зардал батлах тухай А/36 2023.06.06 Татах
12 Зардал батлах тухай А/39 2023.06.12 Татах
13 Зардал батлах тухай А/40 2023.06.12 Татах
14 Зардал батлах тухай А/41 2023.06.16 Татах
15 Зардал батлах тухай А/44 2023.06.28 Татах
16 Зардал батлах тухай А/45 2023.07.04 Татах
17 Зардал батлах тухай А/48 2023.07.06 Татах
18 Зардал батлах тухай А/51 2023.07.25 Татах
19 Зардал батлах тухай А/52 2023.07.25 Татах
20 Зардал батлах тухай А/53 2023.08.23 Татах
21 Зардал батлах тухай А/55 2023.08.30  Татах

Нэр Хавсралт Он
2023 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөр Татах 2023
2022 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2023
2021 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2023
2020 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2020
2019 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2020
2018 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2020
2017 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2018
2017 оны эхний хагас жилийн тайлан Татах 2017
2016 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2017
2016 оны эхний хагас жилийн тайлан Татах 2016
2015 оны жилийн эцсийн тайлан Татах 2016
2015 оны эхний хагас жилийн тайлан Татах 2015

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter