ЗӨСҮТ
  • Төсөв
  • Төсвийн гүйцэтгэл
  • Аудитын тайлан
  • Тайлан, баланс
  • Нэмэлт санхүүжилт
  • Төсвийн зарлагын хэмнэлт
  • НДС-аас тэтгэмж олгосон жагсаалт
  • Төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт
  • Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан

Нэр Хавсралт Он
2016 оны төсвийн хуваарь Татах 2016
2016 оны батлагдсан төсөв Татах 2016
2015 оны төсвийн тодотгол Татах 2015
2015 оны төсвийн тодотгол Татах 2015
2015 оны батлагдсан төсөв Татах 2015

Tab 3 content place

Tab 3 content place

Tab 3 content place

Tab 3 content place

Tab 3 content place

Tab 3 content place

Tab 3 content place

Tab 3 content place

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter