Цаг үеийн
Сургалт зохион байгуулагдав
265

Төвийн халдварын сэргийлэлт хяналт, биоаюулгүй ажиллагааны дэглэмийн багаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн батлагдсан хуваарийн дагуу өдөр бүр тогтмол (COVID-19)-ын хариу арга хэмжээний баг бүрэлдэхүүнд хамгаалах 1 удаагийн хувцас өмсөх, тайлах дарааллаар дадлагажих сургалт зохион байгуулж, коронавируст халдвар COVID-19-ын дуудлага, халдваргүйжүүлэлтийн үйл ажиллагаа болон сорьц хүлээн авах, шинжлэх үед баримтлах халдвар хамгаалал, биоаюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч  ажиллаж байна. Сургалтад төвийн COVID-19-ын хариу арга хэмжээний баг бүрэлдэхүүн 78 эмч, мэргэжилтэн хамрагдав.

Нийтлэгдсэн огноо: 2021.01.12

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter