Зоонозын өвчин
Мал, амьтны галзуу өвчний 2016 оны мэдээ
1280

Монгол улсад

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УМЭҮГ-ын мэдээгээр 2016 онд 14 аймгийн 72 сум, Улаанбаатар хотын 2 дүүргийн 161 голомтонд 230 мал, амьтан галзуу өвчнөөр өвчилж, 2015 оны үзүүлэлт (443 мал, амьтан)-тэй харьцуулбал өвчилсөн мал, амьтны тоо 48.08%-иар буурсан байна. Өмнөх 5 жилийн дундаж (402)-тай харьцуулбал 1.75 дахин цөөн мал, амьтан өвчилсөн байна.

2015 онд 18 аймгийн 128 сум, Улаанбаатар хотын 2 дүүрэгт мал, амьтны өвчлөл бүртгэгдэж байсан бол өнгөрсөн 2016 онд 14 аймгийн 72 сум, Улаанбаатар хотын 2 дүүрэгт (Хүснэгт 1) өвчлөл бүртгэгдэж, өвчлөлийн тархалт ч буурсан үзүүлэлттэй байлаа.

malgalzuu1

Мал, амьтны өвчлөл бүртгэгдсэн сумууд (2016 он)

Өвчлөлийн улиралчлал өмнөх жилүүдэд 1,2-р сард аажим өсч, 3-р сард оргил үедээ хүрээд цааш аажим буудаг байсан бол 2016 оны 3 (43), 4–р (52) сард хамгийн олон мал, амьтан өвчилсөн байна.

malgalzuu2

2016 онд бүртгэгдсэн мал, амьтны өвчлөл (сараар)

2016 оны байдлаар таван хошуу мал, нохой, муур, үнэг, чоно, дорго галзуугаар өвчилсөнөөс үхэр 54,3% (125), тэмээ 6.08% (14), адуу 2.17% (5), хонь 5.65% (13), ямаа 15.21% (35), нохой 6.95% (16), чоно 2.17% (5), үнэг, дорго 6.95% (16) тус тус өвчилсөн байна.

Хүснэгт 1. Мал, амьтны өвчлөлийн байдал (2015 он ЗГХА-МЭҮГ-ын мэдээгээр)

Аймгийн нэр Сумын тоо Голомтын тоо* Бүгд мал амьтан
1 Баян-Өлгий 2 6 11
2 Говь-Алтай 9 19 20
3 Завхан 2 2 2
4 Ховд 6 12 21
5 Увс 4 5 6
6 Архангай 9 20 21
7 Баянхонгор 3 3 5
8  Булган 8 18 27
9 Өвөрхангай 6 13 15
10 Хөвсгөл 9 26 55
11 Өмнөговь 3 8 8
12 Дорнод 1 1 1
13 Сүхбаатар 1 1 4
14 Хэнтий 9 22 27
15 Улаанбаатар хот 2 5 7
16 Дүн 74 161 230

*- тохиолдол бүртгэгдсэн цэгт газар

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter