Цаг үеийн
Анзаарагддаггүй өвчнүүдийг устгах, хянах Номхон Далайн Баруун Эргийн Бүсийн үйл ажиллагааны баримт бичиг
630

ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Эргийн Бүсийн Хороо 2018 оны 10-р сард Анзаарагддаггүй өвчнүүдийг устгах, хянах Номхон Далайн Баруун Эргийн Бүсийн үйл ажиллагааны баримт бичгийг эцэслэн баталсан (WPR/RC69/5). Энэхүү баримт бичгийг Бүс нутгийн Хөтөлбөрийг Хянах Группын 2017 оны уулзалт, 2018 оны 2, 3-р сард хуралдсан Анзаарагддаггүй өвчнүүдийн Хөтөлбөрийн Зохицуулагч нарын уулзалтуудаар тус тус хэлэлцэж, эцэслэн боловсруулж, Бүсийн Зөвлөгөөнд оруулсан.

Тус баримт бичгийг Бүсийн Зөвлөгөөнөөр батлуулснаас хойш жил гаруйн хугацаанд хянан тохиолдуулж, техникийн засваруудыг хийснээр 2020 оны 05-р сарын 07-ны өдөр Бүсийн гишүүн орнуудад хүргүүлж байна.

 Эх сурвалж: who.int

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.05.08

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter